Shiga

Kutkai Chyum Jawng Hpe Shaning Htum Hkra Pat Da Na

Majan laja lana byin wa ai majaw, Kutkai Chyum Jawng hpe ndai November shata kaw na, 2023 ning December htum du hkra jawng gan pat da na re lam, KTC Kutkai Hpaji Up Rev. Dr. Lahpai Tu Ja kaw nna chye lu ai.

October 27, 2023 ya shani kaw nna Dingdung Sammung de Majan grau laja sawng wa ai majaw, jawng bat mi shawng pat, bat lahkawng bai pat, hpang jahtum gaw, Martial Law bai masat ndau wa ai majaw, Jawng hpe aten galu gan pat na matu, kanu kawa ni hpaji jaw wa ai kaw na, ya na zawn gan pat kau ai re lam KNG de ndai zawn tsun dan ai re.

“Anhte mung masa npyaw dinghku majan ni byin pru wa ai majaw, masha majaw n mai wa ai, kanu kawa nkau hpaji jaw wa ai, ngut na martial law masat wa ai, dai hpe anhte jawm myit rai na ndai aten ladaw jahkring mi gaw, gan jahkring da ai gaw kaja na re ngu na jawng hpe gan pat da ai rai nga ai,” nga nna, KTC Kutkai Hpaji Up Rev. Dr. Lahpai Tu Ja tsun ai re.

Ya ten Jawng ma law malawng tinang mare buga dum nta de du lu sai rai tim, nkau lam n hkrang ai sumtsan de na jawng ma ni hte, hkai rem jawng ma marai 70 daram gaw, shim lam a matu hkyen lajang shajin let jawng wang hta naw nga taw ai lam matut tsun dan ai re.

Kutkai pa hta, Jak sau dum hprut mat ai majaw, hkai rem magam bungli lam hta yak hkak dut dang wa nna, Lashio kaw na sa htaw la ai jak sau hte mai byin ai hku tawt lai taw nga ai lam matut chye lu ai.

Ya ten Kutkai makau grup yin hta Myen hpyen dap hte ding dung daw dap hpawm hpung ni majan laja lana gap gasat hkat taw nga ai re.

Related Articles

Back to top button