Shiga

Laknak Si Hta Gasup Ai La Kasha Marai 3 Kapaw Si Mat

Munggu mare lawk (6) hta nga rem hkawm ai brang ji marai 3 gaw, rai n kapaw shi ai laknak si hta ginsup ai kaw nna kapaw wa ai majaw, marai masum hte asak si sum wa ai lam chye lu ai.

November 16 ya shana, Munggu mare baw kaw nga rem nga ai ten, Kokang dap hte Myen hpyen dap ni gap hkat nna, n kapaw shi ai laknak kaba si hpe sa hta lang ginsup ai majaw, dai laknak si kapaw nna, dai marai masum hte asak si sum wa ai nga, dai ginra na mung shawa langai KNG shiga dap de tsun dan ai re.

“Dai ni nga rem hkawm ai brang ji la kasha marai 3 laknak kaba si mu hta na, lam kaw ginsup taw nga yang kapaw wa na si hkrum ai rai nga ai, marai 1 gaw kalang ta si nna, marai lahkawng gaw, hkying hkum mi daram sai nau htaw mat ai majaw si mat ai,” nga tsun dan ai re.

Si mat ai marai 3 gaw, Lahtaw Zau Myu Awng asak 12 ning, Shd Jang Zi Hkwi asak 13 ning, Shd Jumwu Dau Hkawng asak 14 ning ni re lam chye lu ai.

Asak si sum ai dai brang ji masum a moi mang hpe, dai na maga de sha, nat makoi mayang sai lam ginra masha ni tsun ai re.

Lai wa sai November shata praw hta, Munggu ginra hta, Myen hpyen dap hte Kokang dap ni majan laja lana gap gasat wa na, Munggu Hpawng Seng ginra yawng hpe Kokang dap maga zing madu da sai re.

Related Articles

Back to top button