Shiga

Pangsai Myen Hpyendap, Mungshawa Hpe Ninggang Shatai

Muse, Pang Sai mare hta majan laja nga ai ten Myen hpyen hpung ni gaw hpyen yen mung shawa ni nga ai de hkan machyu hkawm ai majaw, hpyen yen mung shawa ni hkrit tsang taw nga ai lam chye lu ai.

Sum machyi taw nga ai Myen hpyen hpung ni gaw, mung mare masha ni a hpang hkan nang hkawm ai nga nna, Kokang dap maga de na drone hte hkan shachyut gap ai majaw, Hpyen yen ni nga ai makau kaw laknak kaba si wa hkrat kapaw ai lam, dai ginra na hpyen yen amyu shayi langai KNG shiga dap de ndai zawn tsun ai re.

“Kokang ni anhte hpyen yen ni nga ai de hkan makoi yen nang hkawm ai, anhte hpyen yen ni mung hkrit nna, bai htawt sit hkawm taw nga ai, htawt sit ai majaw, she anhte hpa n byin ai, nrai yang gaw tsang ra na re,” nga tsun dan ai wa re.

Pangsai mare hpe Kokang dap ni dai ni November 16 ya shani kaw na kalang bai sa htim gap gasat taw nga ai rai nna, dai na maga hkying 4 daram hta, Pang Sai balik dap wan hkru taw nga ai lam ginra masha langai KNG shiga dap de tsun dan ai re.

Ya ten Pangsai mare hta Kokang dap ni drone hte laja lana sa htim gap gasat taw nga nna, mare kata hta mung sinat nsen grai laja taw nga ai lam chye lu ai.

Matut na rai tim, dai ni shani ka-ang ten, 105 Mile hte Muse lapran na Dung Hkan mare hte Namhpakka mare ni hta Myen hpyen dap hte Dingdung daw pawng hpawm dap ni majan gap gasat hkat taw nga ai re.

Dai zawn sha, Nahkam mare hta mung Myen hpyen dap hte Balawng dap ni laja lana gap gasat hkat taw nga ai hta, Namhkam mare hte deng mi jan tsan ai Myen hpyen dap kaba hpe htim gasat taw nga ai re lam chye lu ai.

Related Articles

Back to top button