Shiga

Majan Byin Yang Mare Nat Hkrum Na Lam, Myen Hpyendap Jahkrit

Hkaya Hku hta rawng nga ai Myen hpyen hpung gaw Na Lung mare salang wa hpe shaga la nna, La Ja Yang hte Hka Ya lapran KIA dap hku nna lama ma majan hpang dat yang, Na Lung mare ting hpe wan nat jahten kau ya na ngu tsun jahkrit wa ai lam, ginra masha ni kaw na chye lu ai.

October 23 ya shana maga de hkying 1 daram hta, Na Lung mare salang wa hpe Hkaya hku de shaga la nna, hkap tsun ai nga, dai ginra na mung shawa ni tsun ai re.

Ndai lam hte seng nna, KIO shiga dap lithkam Dukaba Nhpang Naw Bu KNG hpe tsun ai gaw “Sadi gaw sadi ra ai ga rai nga ai, Majan byin jang gaw mung shawa maga de madung gasat ai hpe yu yang gaw n galaw na re ngu n lu tsun ai le, mung shawa maga de na mung KIA ni sa n sa gaw mung shawa ni chye na mung n rai nga ai, KIA ni mung, Mung shawa ni hpe tsun na sa ai n-re rai, dai hku tsun shawam nna mung shawa hpe makawp maga ai hku na KIA ni n sa mu ga ngu tsun shawam ai mung mai byin ai le, mung shawa hte KIA lahkawng maga hpe ခြိမ်းခြောက် ai hku na tsun ai ga mung rai wa chye ai le,” nga nna tsun dan ai re.

Lai wa sai October 20 ya shani Awng Ja Myen hpyen dap hpe KIA dap maga htim gasat zing kau ai hpang, ya na zawn mare salang hpe shaga la na, tsun jahkrit sharim ai mai byin ai nga, KIA maga tsun ai re.

Ya ten Myen hpyen dap Madi Yang, Hka Ya, Laja Yang dai shara ni hta Manmaw maga de na htu shadut da ai hpyen n-gun yawng naw nga ai re lam matut chye lu ai.

Dai mayan hta Myen hpyen dap n-gun kaba hte matut rawng taw nga ai rai nna, dai Myen hpyen hpung ni gaw Manmaw de ding yang matut mahkai lu taw nga ai sha n ga, nbungli ni hte lusha laknak wa jahkrat jaw ai lam ni mung ding yang matut nga taw ai hpe chye lu ai re.

Lai wa sai July shata kaw nna, Myen hpyen dap hte KIA dap lapran majan laja lana bai gap gasat hpang wa ai kaw nna, Myitkyina – Manmaw lam tsep kawp pat mat ai sha n ga, Sama lam numshe hte Hka Ya kadawng hta KIA dap ni pat shingdang kau ai majaw, Myen hpyen malu masha htaw shalai yak mat ai rai nga ai.

Related Articles

Back to top button