Radio

Shewgu Ngabat Gyi Makau na Myen Hpyendap Hpe KIA Gasat Zing

Shwegu, Ngabat Gyi mare hta dap jung tawn ai Myen hpyen dap langai hpe KIA dung 12 hte PDF pawng hpawm dap ni October 18 ya shani sa htim gap gasat zing kau lu ai lam chye lu ai.

Dai sa htim gap gasat ai hta Myen hpyen dap a sinat laknak machyu pala hpe zing madu la ai hpang, dap shara n kau hpe wan nat jahten kau da nna, tinang dap de apyaw sha bai n htang wa lu sai nga, shawng lam magam gun ni matut tsun dan ai re.

Gasat la hkrum ai shara gaw Ngabat Gyi mare makau hta dap jung ai rai nna, Manmaw Shwegu lapran hkawm sa ai mung mare mash ani hpe ladu lai san jep ai shara re lam mung chye lu ai.

Dai zawn majan byin wa ai majaw, Ngabat gyi mare hte laga mare kahtawng 5 daram na mung mare masha ni tinang hte ni nawn ai shara de hprawng yen taw nga ai lam chye lu ai.

Back to top button