Radio

Meza Hta Ramma Marai Lahkawng Rim Hkrum

Sagaing, Indaw Meza ginra, နန်းကင် mare hta Myen hpyen dap htim shang wa ai ten ramma marai lahkawng rim woi hkrum mat ai lam, ginra masha ni kaw nna chye lu ai.

Myen hpyenla hte pyosawhti hpyen n gun marai 20 jan hte October praw 8 ya shana maga htu shadut shang wa nna, Nan Kin mare hpe shang sawk jep ai hta, Indaw maga na bai wa ai ramma 2 hpe sinat gap jahkrit nna, rim woi mat ai nga, dai ginra na mung shawa langai KNG shiga dap de tsun dan ai re.

Myen hpyen hpung ni dai mare kaw shang jep nga ai ten, dai ramma lahkawng mung Indaw maga de na sengke hte wa ai ten, mare baw hta hkap rim hkrum mat ai, sai hkrai hkrai re gaw mu dat ai,” nga tsun dan ai re.

Ya rim woi hkrum ai ramma 2 gaw Meza hte, Nan Te mare na yan re lam chye lu ai.

Myen hpyen dap ni dai ginra hta Intenet Phone line yawng mat da ai majaw, Indaw de Wifi Internet sa lang ngut na bai wa ai ten rim hkrum ai re lam chye lu ai.

Dai ginra hta Myen hpyen dap hte Pyosawhti ni pawng hpawm nna, shan hten n tsen n hten ai mare dum n ta ni hta hkan jep hkawm taw nga nna, n tsen n hten ai ni hpe rim woi ai lam ni jahkring hkring galaw nga ai re hpe chye lu ai.

Back to top button