Shiga

Nbungli Kaw Nna Sa Jahkrat ai N’gu Buri ni hpe KIA Zing

Namsan, Madi Yang, Awng Ja mare hta chyat rawng nga ai Myen hpyen dap ni matu, nbungli hte malu masha sa jahkrat ya ai, arung arai yawng ngu na daram hpe, KIA dap maga hta zing kau ya lu ai lam, shawng lam hpyen shi sawk ni kaw nna chye lu ai.

October 14 ya shana maga de, Namsan Yang, Awng Ja mare hta nbungli kaw nna, malu masha buri kaba 12 sa jahkrat ya ai kaw na, buri kaba 11 hpe KIA dap maga de hta zing kau ya lu ai nga, shawng lam hpyen shi sawk ni kaw na chye lu ai.

Dai zawn sa jahkrat ai malu masha law malawng hpe, KIA dap lu hta zing kau ai majaw, Myitkyina maga de na sa wa ai Myen hpyen Jet Fighter nbungli 3 hte bawm sa jahkrat bun wa ai lam, chye lu ai.

Myen hpyen dap gaw Awng Ja mare makau grup yin de shani shagu ngu na nbungli hte matut n di sa gap bun nga nna, Hkaya Bum, Bumre Bum hkan na laknak kaba ni hte mung ding yang gap bun nga ai lam, chye lu ai.

“Lailum Awng Ja de gaw ding yang naw gap nga ai, dai ni mung gap ai, nbungli hte mung gap ai, laknak kaba hte mung ding yang gap nga ai.” nga Dukaba Nhpang Naw Bu KNG shiga de tsun dan ai re.

Ndai laman, Namsan hpyen man maga de hpyen masa grau grau laja wa ai rai nna, Myitkyina Manmaw lahkawng maga de na htu shadut ai hpyen hpung ni mung bai shamu shamawt wa taw nga ai re lam chye lu ai.

Ya ten Namsan hpyen man maga de, Myen hpyen n-gun kaba hte htu shadut taw nga ai majaw, hpyen masa matut laja wa na masa nga ai lam shawng lam magam gun ni tsun maram da ai re.

Related Articles

Back to top button