Shiga

Dawhpum, Hkala Majan Hta Myen Hpyendap Machyi Hkrum

Dawhpum Yang maga hku nna Namsan Hpyen man maga de htu shadut wa ai Myen hpyen mawdaw ya ni yawng, Dawhpum Yang Myen hpyen dap de bai hting nut mat sai lam, ginra masha ni kaw nna chye lu ai.

Myen hpyen mawdaw yawng 25 gaw, September praw 9 ya shani, Namsan hpyen man maga de hpyen n gun 200 jan shim lam la nna htu shadut ai rai tim, Hkala kadawng hta KIA dap hkap gasat ai majaw, sum machyi hkrum nna September 11 ya shani bai hting nut mat sai lam, dai ginra na mung shawa langai KNG shiga dap de tsun dan ai re.

“Dai Myen hpyen mawdaw hpung ni yawng Dawhpum Yang dap de bai shang mat sai, mana de hkying 6 daram hta hten mat ai mawdaw 3 garaw na kalang shang wa ai, hkying 7 ram hta mawdaw 5 bai garawt shang wa ai, dai jahpawt mawdaw hten na dun garawt shang wa ai 8 re. Hkala kadawng kaw grai sum machyi mat masai.” nga tsun ai re.

Bai hting nut mat ai mawdaw yan hta, mawdaw 8 daram gaw dun garawt ra ai masa re nga, ginra masha ni matut tsun dan ai re.

Myen hpyen mawdaw yan ni Hkala kadawng hta n htoi 3 ya daram htu shadut yu ai rai tim, shani shagu sum machyi lam law wa ai majaw, ya na zawn bai htingnut mat ai masa re lam, chye lu ai.

Dai zawn sum machyi nna bai hting nut yu wa ai Myen hpyen hpung ni Dawhpum Yang mare hta September 12 ya shana, shana tup laknak kaba gap ai nga, ginra masha ni matut tsun dan ai re.

Ya ten Hkala kadawng hta wan hkru hten mat nna, la n mai mat sai mawdaw langai sha dung sai lam chye lu ai.

Lung wa ai Mawdaw yawng 25 rai nna, ngam ai mawdaw 24 hta n kau mawdaw chying hka hten mat ai lam hte jak jasu n mai mat hkra hten ai mawdaw 10 daram lawm mat ai lam chye lu ai re.

Myen hpyen mawdaw lung wa lu na matu, Hangkai Bum hte, Bumre Bum hta dung ai Myen hpyen dap ni, KIA dap ni nga ai shara hte, mawdaw lam makau grup yin hkan laknak kaba hte laja lana gap bun ai lam chye lu ai.

Ya majan byin nga ai Hkala kadawng gaw, Dawhpum Yang mare hte deng 2 dang sha tsan ai shara rai nna, Myen hpyen dap maga ding yang sum machyi taw nga ai lam mung rai nga ai.

Myen hpyendap ni, Namsan Yang ginra de majan baw ai shata 2 jan na wa sai rai nna, Myitkyina Manmaw lam kaba pat da ai majaw, ginra masha ni a matu malu masha hte hkawm sa hkawm wa lam ni yak hkak nga ai re.

Related Articles

Back to top button