Shiga

Manmaw kaw nna lung wa ai Mawdaw Yan Gap Gasat Hkrum

Manmaw kaw nna Namsan maga de malu masha hte hpyen lang arung arai htaw lung wa ai mawdaw yan hpe, Dasai mare makau hta KIA/PDF dap ni hkap gasat ai hta Myen hpyen dap maga, mawdaw langai hten nna, si hkala lam law wa ai lam chye lu ai.

Ndai shata praw laman, Manmaw kaw na bai kahtap lung wa ai Mawdaw 10 daram lawm ai hpung ni hpe, KIA PDF dap ni Dasai mare makau hta dai hpawt manap jau hkying 1 daram aten Bawm hte hkap shingla gasat dat ai hta, Myen hpyen dap maga si hkala sum machyi lam nga wa ai nga, shawng lam magam gun langai KNG de tsun dan ai re.

“Manmaw kaw na bai lung wa ai Mawdaw yan hpe mana yup tung, dai hpawt maga hkying 1 daram hta Dasai mare du wa mahka kaw bawm hte hkap shingla gasat dat ai kaw, mawdaw langai ninggam de hkrat mat ai. ngut na hpyen la n kau mung si hkala ai. dai majaw lam nmaw kaba hpe mung gan pat kau ai rai malu ai.” nga tsun dan ai re.

Dai zawn hkap gasat hkrum ai hpang, dai ni shani ka ang ten, Kung Law mare hta dap jung ai Myen hpyen dap Hk.M.Y (387) dap ni kaw na mare makau grup yin ni de laknak kaba gap shadam bun wa ai lam chye lu ai.

Dai hkap gap hkrum ai Myen hpyen mawdaw 5 hta, hpyen la hpring hkra htaw da nna, ngam ai mawdaw 5 hta malu masha hte laknak machyu pala htaw da ai Mawdaw 10 gaw ya ten Namsan hpyen man maga de matut lung wa taw nga ding yang re lam chye lu ai.

Dai ni shani ka – ang hkying 10 daram aten hta Katsu mare hta dung ai Myen hpyen dap ni, makau grup yin de laknak kaba hte matut gap shadam bun wa ai rai nna, Hkaya bum hta dung ai Myen hpyen dap ni mung laknak kaba ni hte gap shadam bun wa ai re lam chye lu ai.

Lai wa sai August 27 ya shani Manmaw kaw na lung wa ai Myen hpyen mawdaw 20 jan gaw, Dawhpum yang mare hta wa du taw nga sai rai nna, ya ten dai kaw na Namsan maga de matut lung wa na hkyen taw nga ai nga, dai ginra na mung shawa ni tsun dan ai re.

Ya ten Dawhpum yang kaw du nga ai Myen hpyen mawdaw hpung ni hpe lam lapran shara lahkawng hta KIA PDF dap ni kaw na hkap shing la gasat dat ai re.

Namsan Yang mare makau grup yin hta, Myen hpyen dap hte KIA dap lapran gap gasat hkat taw nga ai shata 2 jan du wa nga sai rai nna, shani shagu ngu na laknak kaba gap bun hkat taw nga ai re.

Related Articles

Back to top button