Shiga

KIO Ginjaw Ginra Majan Matut Byin, Myen Helicopter Malu Masha Sa Jahkrat

KIO ginjaw ginra, Madi Yang hte Mali mare grup yin ni hta dai ni majan matut byin taw ai rai nna, Myen hpyendap gaw nbungli hte malu masha sa jahkrat taw ai lam chye lu ai.

Dabak hte Mali lapran, Kanbaw ngu ai shara hta Myen hpyen dap Holicopter lahkawng sa wa nna, nbungli langai lu sha jahkrat ya nga ai ten, kaga langai gaw shimlam la ya taw ai lam, shawng lam KIA magam gun langai KNG shiga dap hpe tsun dan ai re.

“Dai hpawt kaw na Madi yang kaw mung ngoi, dabak mali maga de mung ngoi taw ai, Holicopter lahkawng sa nna, arai sa jahkrat ai da. Langai gaw sin makawp na langai gaw rai jahkrat ai.” nga tsun dan ai re.

Dabak hte Mali lapran, Sama lam numshe kaw, August 30 ya shani hta mung, num daw 2 lang gap gasat hkat wa ai lam chye lu ai.

Ya ten Myen hpyen dap gaw, Namsan Yang hpyen man maga de Myitkyina, Manmaw lam lahkawng maga hku nna hpyen n gun kaba hte htu shadut taw ai lam chye lu ai.

Manmaw de na lung wa ai Myen hpyen mawdaw 20 jan gaw, August 30 ya shana Dawhpum Yang mare hta wa du shatup taw nga sai rai nna, ndai laman dai mawdaw yan ni bai shamu wa ai ten, majan laja lana gap gasat hkat wa na masa nga ai lam, ginra masha ni tsun maram da ai re.

Related Articles

Back to top button