Majan ShigaShiga

Namsan de Lung wa ai Hpyendap Mawdaw Hkap Gasat Hkrum

Manmaw kaw nna lung wa ai Myen hpyen mawdaw ni hpe, KIA hte PDF dap ni Ma U Pin mare makau hta bawm hte hkap gasat ai lam chye lu ai.

August 28 ya shana maga hkying 3 daram aten, Myen hpyen n gun 80 daram lawm ai Myen hpyen mawdaw 4 gaw, Namsan de hpyen lang arung arai htaw shalai la lu na matu, shawng lam shim lam la ai hku nna, lung wa ai Myen hpyen mawdaw hkap hkap shingla gasat ai re lam, shawng lam magam gun langai KNG de ya na zawn tsun dan ai re.

“Hk.L.Y 236 dap na pru wa ai hpyen mawdaw 4 re, dai Myen hpyen hpung ni gaw ya hte sha sanhpaw hte wa htaw sa da ai hpyen hpung ni rai nna, dai hpyen hpung ni ya ten shawng lam hta shim lam la ya na matu lung wa ai hpe anhte maga de na laknak kaba 10 lang daram gap bun ai re.” nga tsun dan ai re.

Dai zawn Myen hpyen mawdaw hkap gap gasat hkrum ai hpang, mawdaw langai hten mat nna, dai mawdaw kaw lawm wa ai hpyen hpung ni hpe, dai mare makau grup yin hta shara jahkrat kau da nna, mawdaw yawng bai n htang yu mat wa ai lam, matut chye lu ai re.

Myen hpyen dap ni Namsan Yang de majan baw ai shata lahkawng hkawt na wa taw sai rai nna, ya ten Manmaw hta htaw da ai hpyen laknak machyu pala hpe, Namsan maga de htaw shalai la lu na matu, shakut shaja hpang wa ai rai nga ai.

Ya ten Namsan makau makau grup yin hta byin nga ai majan n hpan lam ni hta Myen hpyen dap maga sum machyi lam law ai majaw, lai wa sai lahkawng ya daram n bungli hte sa gap bun wa ai re.

Related Articles

Back to top button