Shiga

Mogaung Mungshawa langai hpe Myen hpyendap Zingri Sat

Mogaung hta Myen hpyen mawdaw gap hkrum ai hpang, n tsen n hten ai majaw rim hkrum ai Salang Wabaw Tang Gun hpe, Myen hpyen dap san jep shara hta zingri sat kau sai lam chye lu ai.

Lai wa sai August 19 ya shana Mogaung Pyawlen mare na Wabaw dum nta masha ni hpe Myen hpyen dap Hk.L.Y ( 74 ) dap de rim woi mat ai hpang nta madu Salang Wabaw Tang Gun sat hkrum ai re lam, mare masha ni KNG shiga dap hpe tsun dan ai re.

“shi madu jan hte kasha shawng kaw na san jep zing ri nna, sat kau ai ga rai nga ai, sat kau sai lam hpe dum n ta masha jinghku ni hpang de shana wa ma ai, shana wa ai majaw, anhte mung hkristan htung lai hku na atsawm lup makoi mayu ai majaw, moi mang hpyi ai, n jaw ma ai.” nga tsun dan ai re.

Sat hkrum ai Salang Wabaw Tang Gun hkan nu wa ni gaw, Mogaung sinpraw maga, Pyawlen mare hta nga let, yi sun hkauna galaw sha let sha nga ai dinghku ni rai nna, Myen hpyen dap ni kaw na n tsen n hten na zawn re lam ni hpa mung n nga ai lam, mare masha ni matut tsun ai re.

Dai salang wa hpe rim zingri sat kau ai Myen hpyen dap Hk.L.Y (74) dap gaw Mogaung muklum a sinpraw maga WaiBuLa bum pawt na hpyen dap re lam chye lu ai re.

Myen hpyen mawdaw gap hkrum ai hpang kaw na, Mogaung muklum kata mung shawa marai 70 daram hpe rim woi da sai lam, mung shawa ni tsun ai rai tim, KNG kaw na laksan san shateng lu ai lam n nga ai re.

Related Articles

Back to top button