Shiga

Laiza grupyin Myen hpyendap Hpyen N’Gun, Nbungli Bawm mung Jahkrat bun

Myitkyina-Manmaw lam, Awng Ja, Madi Yang, hte Namsan Yang mare ni hta Myen hpyen dap ndai laman hpyen n gun kaba hte htu shadut wa ai sha n ga, nbungli ni hte mung sa gap bun taw nga ai lam chye lu ai.

August 26 ya shana maga, Jet nbungli 2 hte, 2 lang da bat sa gap bun kau da nna, August 27 ya shani hta mung, Jet nbung li 3 hte 3 lang da bat sa gap bun kau da ai lam, shawng lam magan gun ni kaw na chye lu ai re.

Dai zawn nbungli bawm sa jahkrat bun ai hta, masha si hkala ai lam nga n nga hpe a tsawm tup hkrak n chye lu ai rai tim, Namsan Yang mare na mung shawa nta langai n bungli bawm hkra ai majaw, tsep kawp hten mat ai lam, shawng lam magam gun langai n dai zawn tsun dan ai re.

“Ndai lahkawng masum ya laman shana de shagu ngu na n bungli hte sa gap taw nga ai, 6 ya shana maga Namsan yang mare hta nbung li bawm langai wa hkrat ai. n ta langai yawng la hpa n nga hkra hten mat ai ga rai nga ai. dai ni chyawm gaw rai n ngoi shi ai.” nga tsun dan ai re.

Madi yang, Awng Ja mare hta shata mi jan chyat rawng taw nga ai Myen hpyen hpung ni gaw, August 26 ya jahpawt kaw na shamu shamawt pru wa ai majaw, KIA dap maga hkap shingla gasat ai hta Myen hpyen dap maga sum machyi lam law wa ai zaw, shani ting majan laja lana gap gasat hkat wa ai re lam chye lu ai.

Dai zawn lahkawng maga laja lana gap gasat wa ai hpang, dai shana maga de kaw na n bung li hte sa gap bun wa ai rai nga ai re.

Ya ten dai ginra de, hpyen n gun htu shadut ai hta lawu ga na hka sanghpaw li kaba hte wa htaw sa da ai laknak machyu pala ni hpe mung htaw lahka bang la taw nga ai lam ginra masha ni tsun ai re.

Myen hpyen dap gaw, n dai laman KIA ginrjaw ginra makau grup yin de majan kaba baw wa mai ai majaw, mung shawa ni yawng sadi maja let, malu masha tsi mawan jahkum shajin da na lam, Dukaba Nhpang Naw Bu tsun sadi jaw da ai re.

Related Articles

Back to top button