Shiga

KIO Ginjaw Ginra De Myen Hpyendap Nbungli Hte N Gun Jat

Myen hpyen dap sum machyi ai lam law nga ai Laiza makau grup yin hpyen man de, ndai laman helicopter hte hpyen n gun bai sa sa da ai lam chye lu ai.

August praw 6 ya shana de hkying 4 daram aten hta Mali Myen hpyen dap makau Holicopter hte masha marai 5,6 daram sa jahkrat ai kau da nna, dai ni shani ga – ang hta mung Holicopter n bungli 2 hte Dabak hka makau kaw, hpyen n gun sa jahkrat kau da ai lam nga ai hpe chye lu ai.

“Mali kaw marai 5,6 ram jahkrat ai da, anhte kaw na ni bai gap, law law gaw n lu jahkrat da sam ai. dai ni mung bai sa ai da masha jahkrat hkyen ai kun? Gara hku kun? Holicopter hte masha n gun jat jahkrat da ai nga gaw na ai.” Nga nna KIO shiga dap lithkam Dukaba Nhpang Naw Bu KNG hpe tsun shateng wa ai re.

Lai wa sai August praw 3 ya shani Mali mare hta dung ai Myen hpyen dap ni hpe KIA dap ni sa htim gap gasat ai hta, Myen hpyen dap maga sum machyi lam ni law wa ai majaw, August praw 4 ya shani n bungli 2 hte bawm sa jahkrat bun ai lam ni mung nga wa ai re.

Dai shara hta lai wa sai July 29 ya jahpawt jau aten hta mung sa htim gap gasat hkrum wa sai re.

Manmaw maga de na Nam San de htu shadut taw nga ai Myen hpyen hpung ni mung n dai lamang Namsan maga de gau ngwi ngwi rai na lagu shang taw ai lam ni mung nga taw ai re hpe chye lu ai.

Myitkyina-Manmaw lam kaba n tsa hta Myen hpyen dap hte KIA dap lapran hpyen masa matut shaja hkat taw nga ding yang rai nna, Myen hpyen dap maga shamu wa shagu majan gap gasat ai lam ni ding yang byin taw nga ai re lam chye lu ai.

 

Related Articles

Back to top button