Shiga

KIO Ginjaw Makau De, Myen Hpyendap Nbungli Hte Bawm Jahkrat

KIO ginjaw shim lam ginra, Mali Yang Myen hpyen dap makau grup yin hta, August praw 4 ya shani ga-ang aten, Mandalay kaw nna lung wa ai Myen hpyen dap nbungli 2 hte bawm wa jahkrat bun ai lam chye lu ai.

Japu hte Gangdau Yang mare lapran na Mali Yang Myen hpyen dap hpe Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyendap KIA dap ni, August praw 3 ya shani sa htim gap gasat ai hta, Myen hpyen dap maga sum machyi lam nga ai majaw, dai shara kaw na yen mat ai lam chye lu ai.

Dai zawn Myen hpyen dap ni gan yen mat ai hpang, August praw 4 ya shani lagaw lam hku man hkrum gap gasat hkat ai lam n nga ai raitim, Myen hpyen dap maga n bungli hte wa gap bun wa ai re lam chye lu ai.

“Tata Oo na lung wa ai Nbungli 2 hte bawm wa jahkrat ai. Maypyin Taik Poi ngu gaw n nga ai, bawm wa jahkrat kau da na bai n htang mat ai.” nga nna Dukaba Nhpang Naw Bu KNG de tsun ai re.

Myen hpyen dap ni yen mat ai shara hpe KIA maga wa dung kau ai lam n nga ai sha, lahkawng maga dap yu sin hkat taw nga ai masa kaw, ya na zawn n bungli hte sa gap wa ai re nga, shawng lam magam gun langai KNG de ya na na zawn tsun dan ai re.

“Anhte maga mani hpawt dai Mali Yang myen hpyen dap hpe sa htim gap ai, dai kaw myen ni sum machyi lam law nna, gan yen mat ai, rai tim anhte mung dai shara kaw nan n wa dung ai, dai hku na lahkawng maga hpyen masa shaja hkat taw ai kaw, dai ni nbungli hte bai sa gap ai ga rai nga ai.” nga tsun dan ai re.

Dai shara hta Myen hpyen dap hte KIA dap lapran lai wa sai July 29 ya jahpawt jau gap gasat hkat ai hta mung, Myen hpyen dap maga n bungli hte sa gap garum ai lam ni nga wa ai re hpe chye lu ai.

Ya ten Myitkyina Manmaw lam kaba n tsa hta, Myen hpyen dap hte KIA dap lapran hpyen masa ding yang matut shaja hkat taw nga ai rai nna, Myen hpyen dap ni Madi Yang, Hka ya kaw na Namsan Yang, Awng Ja mare maga de htu shang wa lu hkra lagaw lam hte shani shagu kaji ji htu shang taw nga ai lam Dukaba Naw Bu matut tsun dan ai re.

Ndai ten, Majan chying hkraw matut galu na masa nga ai rai nna, mung shawa ni yawng mung sadi maja na nga na hte masha hpawng chyawm ai lam ni n galaw na matu tsun da ai re.

Related Articles

Back to top button