Shiga

Namti Sipyin Ningbaw Gap Sat Hkrum

Myitkyina Ayemyatharyar lawk, wan leng lam makau hta, Namti Sipin ningbaw  gap sat hkrum ai lam chye lu ai.

Bat 4 ya shana shana hkying 8 daram aten, mawdaw ahpraw langai hte Edin lawk kaw na Ayemyartharyar maga de sa wa ai ten, hkap gap hkrum ai re lam, myi tut mu ai mung mare masha ni kaw na KNG shiga dap de tsun dan ai re.

Dai wan leng lam makau hta, Myen hpyen dap ni Mung shawa hking hte lai sa lai wa mung mare masha ni hpe san jep taw nga ai rai nna, dai mawdaw hpe hkap jahkring ai ten, n hkring ya ai majaw hkan gap ai hta, ya na zawn si hkrum wa ai re lam chye lu ai.

Gap  sat hkrum ai Namti mare na Sipin ningbaw wa gaw, Danai de na htawt yu wa ai gade nna, shi ai wa re lam chye l u ai.

Myen hpyen dap ni n dai laman Myitkyina kata, mung shawa hking hking nna, yu maya mawdaw hte shana shagu gawan shing grup hkawm nna, shan hte n tsen n hten ai ni hpe rim san jep ai lam ni ding yang galaw taw nga ai re lam chye lu ai.

Related Articles

Back to top button