Shiga

Min Aung Hlaing Gawkngu Matsat Poi Hta Bawng Masha Dat

August praw 1 ya, Myen hpyendap ningbaw Min Aung Hlaing shadun ai gawkngu hpara hpaw poi masat hku nna, Myen mungdan ting madang, bawng masha marai 7749 hpe shalawt dat ai lam chye lu ai.

Dai jahpan hta Jinghpaw Wunpawng Hkalup Hpung KBC ginjaw, hpaji jaw Sara Kaba Rev. Dr. Hkalam Samson lawt pru wa na myit mada ai raitim nlawm wa ai re.

Bai nna amyusha rawt malan wuhpung na marai 22 hta, Balawng TNLA dap na marai 16, dingdung Sam SSPP na marai 3, Kokang MNDAA na marai 2, Rahkaing AA dap na marai 1 hpe shalawt ya ai lam, Myen hpyen dap n dau laika hta mu lu ai.

Dai shalawt ai hta Myen mungdan hpaji jaw hpawmi Jan Aung San Su Kyi hpe tara jewat da ai lawng lam 19 kaw na lawng lam 5 hpe shayawm ya ai hte, gumsan magam Slg. Win Myint hpe mung tara kanu masat 2 shayawm ya ai lam chye lu ai.

Myen hpyendap ni bawng masha shapraw ai hta, Si dam jahkrat da hkrum ai ni hpe, Prat htawng masat ai lam, Amyu sha laknak hpai rawt malan wuhpung na marai 22, Laknak hpai rawt malan hpung ni hte matut mahkai ai marai 72, Maigan masha marai 125, yawng pawng marai 7749 hpe dat ya ai lam n dau da ai re.

Related Articles

Back to top button