Shiga

Pyi Thu Tsit Dap ni, Mare masha nta ni hpe atik anang htawt sit shangun

Jahtu Zup Sanpya mare hta dap jung nga ai Salang Min Zin Tant Pyi Thu Tsit dap gaw, Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyendap KIA ni a sa htim gap gasat hkrum ai hpang, dap shara hte ni ai nta hpe 5 ya laman htawt sit na matu matsun jahkrat wa ai lam chye lu ai.

Pyi Thu Tsit dap the Miter 300 ram sha gang ai Salang Lamung Tang Gun a n ta hpe gaw n dai laman lawan htawt sit na matu, August 13 ya shani mare salang ni hpe shaga la nna, tsun sha ngun wa ai lam Sanpya ginra masha langai KNG shiga dap de tsun dan ai.

“Min Zin Tant hte hkrum wa ai Mare Salang ni kaw na, Salang Lamung Tang Gun hpe Phone shaga wa ai, Salang Tang Gun a n ta hpe n htoi 5 ya laman lawan htawt sit ya na hku nga na tsun wa ai, laga San Pya Pyi Thu Tsit dap hte ni a n ta ni mung htawt sit na hku nga na tsun ai, gadai gara n ta ni lawm ai hpe chyawm tup hkrak n chye shi ai nga”, San Pya mare masha langai KNG de tsun dan wa ai re.

Dai n ta shara gaw, lai wa sai 10 ning jan kaw na sun galaw let kring mading rai nga wa ai n ta rai nna, dai zawn lawan htawt sit na matu nmai byin ai majaw, hkrit tsang nga ai lam n ta madu Salang Lamung Tang Gun KNG shiga dap de ya na zawn tsun dan ai re.

“Ngai nan mung laknak hpai ai gara wuhpung hpe raitim hkrit ai re majaw, n ta htawt shangun ai lam hte seng na, n ta yawng tsep kawp hpya htawt kau ai lam n re sha, masha gan yen ai hku na sha myit daw dan da ai, shanhte tsun ai hku n ta yawng run la na htawt na hku gaw, ya ten gara hku ma n mai byin shi ai, dai zawn n mai byin ai lam hpe mare myitsu kanu kawa ni hpe mung bai tsun dat sai” nga ai re.

Salang Tang Gun sha n ga Pyi Thu Tsit dap the ni ai n ta n kau hpe mung lawan htawt sit na matu tsun sadi jaw da ai lam nga ai rai nna, Awng Ra, San Pya mare makau grup yin hta hkau na galaw ai mung shawa ni mung hkau na yup sin ai lam n galaw na matu tsun da ai lam nga ai re hpe matut chye lu ai.

Majan bai byin wa ai rai yang, Pyi Thu Tsit dap maga de na lak nak kaba ni hpe wang lu wang lang gap bun lu na matu, ya kaw na tau hkrau yen da shangun ai re lam Jahtu Zup ginra masha langai KNG de matut tsun dan ai.

“Madung gaw shan hte Mung shawa ni nga yang laknak kaba wang lu wang lang n lu gap ai, Mung shawa ni n nga jang she shan hte wang lu wang lang laknak kaba ni lu gap ai. Dai gaw hpyen masa lam a majaw re ngu mu ai”

San Pya mare hta nta hting gaw 500 jan nga ai hta n ta 100 jan nga ai shara makau hta San Pya Pyi Thu Tsit dap hpe lai wa sai 2019 ning hta gap da ai re lam chye lu ai.

Ndai shata 11 ya jahpawt Pyi Thu Tsit dap sa htim gap gasat hkrum ai hpang August 13 ya jahpawt Awng Ra hte Sanpya mare na myitsu salang 3 hpe Min Zin Tant shaga woi hkrum ai rai nna, mare masha n kau hte KIA hpe tsun sadi jaw ai lam ni nga wa ai lam chye lu ai.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button