Shiga

Myen Hpyen Dap ni, Putao Ginra na Asak 18 Ning Hpring Mying Jahpan hta kyin nga

Putao ginra hta asak 18 ning hpring sai ni hpe mung chying masat galaw ya na ngu tsun nna, mying jahpan ni hpe Myen hpyen dap kaw na hkan hta gahkyin hkawm taw ai lam chye lu ai.

August 10 jan kaw na, Putao ginwang uphkang rung a matsun hte ninghtawn, mare, lawk shagu hkan hta ga hkyin kyin hkawm taw ai lam Putao Kawng Kahtawng na mung shawa langai KNG de ya na zawn tsun dan ai re.

“Mung chying masat galaw ya na nga na, n ta masha jahpan ni hpe mani hta mat wa ai, n dai n ta hta 18 ning hpring sai marai gade nga ai kun? Mung chying masat gadai rai n galaw shi ai kun? dai ni san ai. Rai nna, madung gaw Mung chying masat n lu ai ni a mying jahpan hta nna galaw ya ai re ngu mu ai”

Putao ginra na laga Lawk, Kahtawng hkan nga ai Hpung Kyi Jawng, Nawku hpung wang zawn re ni hta nga ai masha jahpan yawng hpe nngam ai sha, mying jahpan hkan hta ai kaw, Mying, Asak, Num La, Kanu Kawa mying, Mung chying masat hte, n ta hkring dat ni yawng, hkan gahkyin hta shangun da ai lam chye lu ai.

Dai mying jahpan ni gaw du wa na 2023 Myen hpyen dap galaw na ra lata poi hta asung shang na re lam tsun da ai lam nga ai zawn, mare masha ni gaw myit tsang ai lam nga ai raitim, ganing ndi bang ra taw ai lam chye lu ai.

Jinghpaw mungdaw shara law malawng hta dai zawn mying jahpan hta ai lam hpe lai wa sai June shata ram hta hta la ngut sai lam chye lu ai.

Myen hpyen dap kaw na dai zawn mung shawa ni a mying jahpan hkan hta let, Mungchying masat ni shakut na galaw ya taw ai lam gaw, du wa na 2023 ra lata poi galaw na matu ya kaw na hkyen lajang shakut taw ai lam mung rai nga ai.

Maga mi de mung, Myen hpyen dap shakut galaw na hkyen nga ai Ra lata poi hpe Wunpawng myusha ni kaw na, n gun jaw madi shadaw shang lawm ai lam ni n galaw na matu, KIO ginjaw salang langai KNG shiga dap de tsun da ai mung nga ai re.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button