Lamu ga, makau grupyin makawp maga mayu ai ni matu, sumla hkrung kadun shing jawng lamang

“Anhte a manu dan ai makau group yin hpe Jawm makawp maga hkang zing ga” ngu ai Ga baw kata hpaji jaw sumla hkrung kadun shingjawng lamang hpe galaw na re majaw, W.P myu sha ni yawng shang lawm mai ai lam World Kachin Congress WKC tsun n dau tawn ai re.

N dai hte seng nna, yaw shada lam hpe World Kachin Congress Ramma lit hkam Maran Htoi La KNG hpe n dai zawn tsun ai re.

“n dai hpe hpa majaw galaw nga yang, ya ten anhte yawng chye the maren anhte a makau group byin ni gaw lani the lani grau hten za ai maga de rai mat wa sai. Dai majaw ladat amyu myu the hpa ji jawm jaw hkat lu na matu, hpaji machye machyang ni hpe anhte hkam la lu na matu yaw shada lam kaba lawm ai. Mung masa pyaw ai raitim, n pyaw ai raitim, makau group byin hpe gaw kadai wa sha lit nga ai n rai, anhte langai hkrai hta lit nga ai rai nna, makau group byin hpe anhte yawng gara hku jawm hkang zing na ngu hpe yaw shatung shadaw lam re.”

N dai shingjawng lamang gaw, kadai hpe mung n hkra machyi shangun sha, mungdan shara shagu na, asak pang n ginhka ai, W.P myu baw sang yawng, jinghpaw ga hpe madung dat na rai nna, Jinghpaw ga the n re kaga baw sang ga the rai yang, Jahpaw gasi the subtitle shakap ya na hpe mung lajin da ai re.

Masat shagrau hpe, 1,2,3 masat la na rai nna, no 1 lu ai hpe, US Doller 1000, 2 gaw Doller 800, 3 hpe gaw 600 shagrau na re lam chye lu ai.

Dai ni na gumhpraw galai manu hku nga yang, US D 100 hta Myen kyat 180,000 daram nga ai re.

Shagrau masat hkrum ai, sumla hkrung kadun 3 hpe, Du na June praw 5 ya shani ang ai World Environment Day shani, shapoi mat na re majaw, shang lawm shingjawng na ni kawn, May 31 ya hpang jahtum, World Kachin Congress ( WKC ) hpe sumla hkrung kadun sa ya ra na lam tsun tawn ai re.

N dai lamang hta, kaja wa nan, tinang shingra tara makau group byin hpe tsawra nna, makawp maga myit rawng ai hkum ngau shagu hpaji jaw sumla hkrung kayet let shang lawm ging ai lam tsun ai re.

World Kachin Congress ngu ai, Ramma the hpaji shalat Komiti gaw mungdan shara shagu na W.P myu sha ni, gaw gap lam the seng nna, n gun jawm kahkyin tawn ai rapdaw langai rai nga ai.

Lai wa sai shaning ni hta World Environment Day hpe mung shawa ni gaw, Hpun hkai ai lamang, makau group byin jasan jaseng ai lamang, hpan amyu amyu hku masat n htoi hpe galaw wa sai re.

 

Read Previous

Shara ningnan de htawt sit na Kutkai Hpyen yen ni garum ntum ra ahkyak taw nga

Read Next

Munghkawng buga masha ni, galaw lu galaw sha lam yak hkak wa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *