Shiga

Hpyen yen amyu shayi ni shapraw ai gun rai madun dut poi galaw

Hpyen yen dabang na amyu shayi ni a rida maka, arung arai hte malu masha ni gat lawk de du lu hkra, shawa shachyen dut ginlen ai lamang hpe November praw 5 ya shani Myitkyina Manau wang Majoi gawknu e galaw wa sai re.

Asuya up hkang ginra hte Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung KIO up hkang ginra hpyen yen dabang hkan na amyu shayi ni a lata amu gun rai ni hpe dut ginlen ai lam rai nga ai.

“Jinghpaw hpyen yen dabang na amyu shayi ni shang gumhpraw nnga ai majaw yu kaji hkrum ai. Nkau Miwa mung de dut sha hkrum ai lam ni byin ai. Dai zawn nbyin na matu shanhte gumhpraw nga hkra ya na zawn lajang ai re” nga nna ndai lamang woi awn galaw ai Htoi Gender Development Foundation na Srn. Nang Pu tsun ai re.

Htung hking nhpye hpan hkum, kawa hte galaw ai arung arai, Sap Bya ntsin hte malu masha hpan (40) jan hpe madun dut ai lam chye lu ai.

Ndai lamang de asuya salang ni, NGO hte CSO wuhpung ni sa du shanglawm ai hpe mu lu ai.

Jinghpaw mungdaw majan kata, amyu shayi law law gaw Miwa mungde dut sha hkrum nga ai lam chye lu ai.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button