Shiga

Sumpra Bum e amyu shayi langai hpe Myen la lahkawng a dup da

Sumpra Bum mare asuya lahta tsang jawng e magam gun nga ai Saranum Nsen Lu Bu hpe phone sumri lup hkawm ai Myen la lahkawng a dup ai lam August 17 ya shani byin wa ai hpe chye lu ai.

A sak 26 ning re Saranum Nsen Lu Bu hte saranum Nang Lum Awng yan lahkawng gaw bat kru ya shani jawng pat ai ten mare makau namlaw namlap sa tam ai shaloi, Myen la lahkawng hkan nang nna Saranum langai a baw shingdu de adup ai majaw malap mat ai lam shi hte jinghku ang ai Slg. Nrang Sam Naw ndai zawn tsun ai re.

“Phone sumri lup hkawm ai Myen la 2 gaw saranum yan a hpang hkan nna Saranum Nsen Lu Bu a baw hpang de wa a dup ai. Hpa myit lu na sa adup ai re mung nchye. Dai shaloi, saranum Nang Lum Awng marawn nna pyada ni hpe ph set yang she dai yan 2 gaw hprawng mat ai’ nga nna tsun ai re.

Saranum yan bai tsun dan ai hku nga yang, ndai mabyin gaw saranum yan hpe roi rip mayu ai shing nrai ja rai ni gashun mayu ai majaw mai byin ai nga nna tsun ai re.

Ndai mabyin hpe ahkyak n la ya na matu Myen la lahkawng maga na ni gaw August 18 ya shani sa tsun ai raitim, tara upadi hte maren matut galaw na re lam tsun ai re.

“Marai lahkawng kaw nna langai gayet hkrum ai. Tsi rung de du nga ai. Ndai manghkang tara rung de chyawm shawk da sai” nga nna Sumpra Bum pyada du Slg. Aung Myo Kyaw tsun ai re.

Baw gayet hkrum ai ningma hte saranum Nsen Lu Bu gaw ya Sumpra Bum mung shawa tsi rung e tsi tsi hkam la nga ai lam chye lu ai.

Saranum hpe baw a dup ya ai Myen la wa gaw asak 28 ning Slg. Soe Lwin Oo rai nna, shi hte shi manang hpe mung rim da sai lam chye lu ai.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button