1. Home
  2. Laiza

Tag: Laiza

Shiga
Laiza kaw, Gunrai dut mari lam hta, Kyat sha lang ra sana

Laiza kaw, Gunrai dut mari lam hta, Kyat sha lang ra sana

Laiza Muklum kata gunrai dut ai ni yawng Myen gumhpraw hte sha dut jaw ra na lam Laiza Muklum Uphkang Rung Mungchying Uphkang Dap, Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya kaw na August 19 ya shani n

Shiga
Laiza mung shawa ni hpe Covid-19 ana jep ya na

Laiza mung shawa ni hpe Covid-19 ana jep ya na

Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya KIO ginjaw ginra Laiza kata na mung shawa mun mi jan hpe Covid-19 ana jep ya mat wa na re lam, Covid ninghkap komiti kaw na chye lu ai. (more…)

Shiga
KBC Ningbaw Rev. Dr. Hkalam Samson a KIO Laiza kaw na nhtang wa ten jep hkrum

KBC Ningbaw Rev. Dr. Hkalam Samson a KIO Laiza kaw na nhtang wa ten jep hkrum

Jinghpaw Wunpawng Hkalup Hpung Ginjaw, KBC, Ningbaw Rev. Dr. Hkalam Samson gaw Laiza kaw nna Myitkyina de wa ai hkrun lam, Nam San Yang kaw Myen asuya dap ni gan pat ai hkrum tim, bai

Shiga
Laiza MHH hpyen ma langai, gap si

Laiza MHH hpyen ma langai, gap si

KIO mare daju Laiza kaw magam gun ai, Mungshawa Hpyen Hpung hpyen ma langai, sinat gap si ai lam, June 18, bat Mali Ya jahpawt byin wa sai. MHH hkum dek masat B-59041 hpyen ma

Shiga
KIA Dap Awn Daju Laiza grupyin de gawan

KIA Dap Awn Daju Laiza grupyin de gawan

Gen. Gunhtang Gam Shawng, KIA Dap Awn Daju gaw daini, April 24 ya shani tinang Laiza muklum grupyin de shawng de nau n mu ga ai gawan hkawm ai lam galaw wa sai. Dap Awn

Majan Shiga
KIO Ginjaw Ginra ntsa jet nbungli 5-lang n ga pyen gayin

KIO Ginjaw Ginra ntsa jet nbungli 5-lang n ga pyen gayin

Laklak lai lai KIO Ginjaw Ginra ntsa hku nna, jet fighter (jet majan pyenli) langai, January praw 7, Bat Lahkawng Ya shani, 5 lang n ga ginhkrang pyen gayin wa sai lam, KIO du salang

Shiga
Laiza DGA kawng de Myen ni laknak kaba gap bun

Laiza DGA kawng de Myen ni laknak kaba gap bun

Du na bat, Mungchying Uphkang Dap, DGA hpaw ai 50 ning hpring chyeju shakawn akyu hpyi hpawng galaw na hkyen da ai shara kawng de Myen asuya dap ni laknak kaba gap bun ai lam

Shiga
Daphpawm na gale nhtawm KIO hkrai bilateral sen htu sana kun?

Daphpawm na gale nhtawm KIO hkrai bilateral sen htu sana kun?

Myen asuya hte bilateral gap hkat jahkring na lam hta Dingdung Daw Daphpawm, hpung mali lapran n hkrum n ra byin nga ai lam, DDD shiga lawk hku chye lu ai. Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung

Shiga
Gap jahkring na lam hta, Daphpawm ningbaw ni Laiza e bai hkrum

Gap jahkring na lam hta, Daphpawm ningbaw ni Laiza e bai hkrum

Ya hkyak hkyak Myen hpyendap hte gap hkat jahkring sa wa sana lam hta, Dingdung Daw Daphpawm ningbaw ni gaw Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung (KIO) ginjaw Laiza muklum hta Oct. 20, Laban shani, bai bawngban