Majan ShigaShiga

Shwenyaung Pin Myen Dap Tat Sum Kau Ai Hpang Laiza Ginra De Nbungli Hte Wa Gap

Shwenyaung Pin Myen hpyen dap hpe htim gasat zing madu kau ai hpang, Myen hpyen dap maga Laiza makau grup yin de nbungli hte bawm wa jahkrat bun wa ai lam, ginra masha ni kaw na chye lu ai.

Shwe Nyaung Pin Myen hpyen dap kaba hpe May 21 ya shana hkying 8 chyen daram hta zing madu kau ngut ai hpang, Mandalay Tada Oo maga de na lung wa ai Myen hpyen Jet Nbungli 2 hte bawm 5,6 lang wa jahkrat bun ai nga, Laiza ginra masha langai KNG de tsun dan wa ai re.

“Myitkyina Waimaw de na ni hpe maja mu maja mu she ngu taw yang, anhte maga de hprawt law, Mandalay maga de na rai sam ai Nbungli lahkawng hte bawm 5,6 wa jahkrat kau da ai,” nga tsun dan ai re.

Myen hpyen dap maga nbungli hte bawm wa jahkrat ai hpe, Miwa hkran maga de sadi jaw wan pala gap bun wa ai lam nga ai nga, dai ginra na mung shawa ni tsun ai re.

Myitkyina Manmaw lam n tsa na Myen hpyen dap shara ni yawng hpe htim gasat zing madu kau ai hpang, Laiza de nbungli n sa mat ai gaw, ya shata mi jan na ai hpang bai sa gap bun wa ai lam rai nga ai.

Related Articles

Back to top button