1. Home
  2. hugawng pa

Tag: hugawng pa

Shiga
Maw ginra nhprang htu ai Mungshawa ni hpe hpyen lahkawn ai lam n-galaw na KIO Dapba (2) matsun

Maw ginra nhprang htu ai Mungshawa ni hpe hpyen lahkawn ai lam n-galaw na KIO Dapba (2) matsun

Jinghpaw Mungdaw Sinna hkran, Hugawng Pa Maw ginra ni hta sut nhprang htu sha nga ai Mungchying Mungshawa, Ramma shayi shadang ni hpe hpyen lahkawn ai lam n galaw na matu Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung

lamu ga
Hugawng Pa ginra masha ni hte Yuzana company lamu ga manghkang bai byin

Hugawng Pa ginra masha ni hte Yuzana company lamu ga manghkang bai byin

Jinghpaw mungdaw Hugawng pa ginra masha ni hte Yuzana company lapran lamu ga manghkang ndai bat laman kalang bai byin ai hpe chye lu ai. (more…)