Shiga

Mam Sharun Na Yak Nga Ai Hugawng Pa

Hugawng Lido lam de dai ning na mangai ta ten, mam dan sharun jak n shang mat ai majaw, ginra masha ni yak hkak hkrum nga ai lam chye lu ai.

Hogawng Lido lam mayan de lai wa sai shaning ni hta gaw Monyin, Sagaing maga de na mam dan sharun jak ni grai shang ai raitim dai ning na aten ladaw hta gaw, ya ten du hkra rai yang Jak 3,4 daram sha shang wa ai majaw, ginra masha ni yak hkak taw nga ai lam ndai zawn tsun dan ai re.

“Mam dan sharun ai jak shawoi na zawn n du wa na, mam ni krawp min lai ma wa nga ai, nga ai jak 3,4 sha gaw gara hku mung n law taw nga ai, masha hte dan ga nga yang mung n loi, shawoi shaning hta gaw hkai ai re nga yang mai ai, dai ning hkan gaw gat da ai re nga yang n loi ai,” nga Warazup ginra masha langai KNG de tsun ai re.

Hugawng lam ding yang, Dum Bang, Nawngmi, Wara Zup, Jahtu zup ginra na hkauna Eka Mun lam nga ai rai nna, mam dan sharun jak n law ai hte bungli galaw masha n nga ai majaw yak hkak taw ai rai nga ai.

Hkauna lamu ga law dik Warazup hte Nawng Mi mare ni hta, hkau na lamu ga eka mun lam nga ai kaw na, n kau mare hte ni ai hkan na sha naw dan dup la lu ai re lam chye lu ai.

Dai zawn mare hte tsan ai hkauna pa shara hkan na gaw, ya ten du hkra rai n lu dan dup la ai majaw, nkau mam myin lai nna, mam si run ai madang byin taw sai hpe mung chye lu ai.

Mung masa n pyaw ai majaw, lawu ga de na jak hte bungli galaw masha ni jinghpaw mung de n du mat ai majaw, ya na zawn mayak ni nga wa ai mung rai nga ai.

Related Articles

Back to top button