ShigaSimsa lam

Maw ginra nhprang htu ai Mungshawa ni hpe hpyen lahkawn ai lam n-galaw na KIO Dapba (2) matsun

Jinghpaw Mungdaw Sinna hkran, Hugawng Pa Maw ginra ni hta sut nhprang htu sha nga ai Mungchying Mungshawa, Ramma shayi shadang ni hpe hpyen lahkawn ai lam n galaw na matu Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung KIO Sinna Ginwang Ginjaw uphkang dap kaw na February 18 ya shani matsun laika shapraw dat ai hpe mu lu ai.

Matsun laika pa hte seng na “Dapba (2) ni na matsun laika she re. Anhte ginjaw ni kaw na n re majaw ngai ma tup hkrak gaw n chye ai le. Raitim laika hkrang hpe yu yang gaw rung laika hkrang gaw rai nga ai” nga n na Laiza KIO Ginjaw na Du kaba Nhpang Naw Bu tsun ai re.

KIO Dapba (2) ginra hta ya na zawn matsun hpe shawng ningnan lang jahkrat dat sai hpe na lu ai lam, Lido lam Warazup mare na Salang langai Jinghpaw Shiga Dap KNG de tsun shateng ai re.

‘Masat (2) Dapba, Sinna Ginwang Ginjaw kata na Ja maw, Pat maw, lung seng maw ginra ni hta ja gumhpraw tam sa ai mungchying mungshawa Ramma shayi shadang ni hpe magam gun, gun jat rang rut lahkawn woi ai lam n galaw na matu up hkang rung ni yawng de ( Ja Ja ) ja ja matsun dat ai’ nga nna ka da ai re.

Ndai matsun gaw Sinna Ginwang Ginjaw komiti a 2020 February praw 7, Daw Dan minute rai nna, matsun hpe nhkan nang ai sha maw ginra matut nna rang rut lahkawn ai kadai hpa-awn Du salang wa hpe raitim Ahkyak la sa wa na lam tsun da ai re.

Raitim maw ginra Ka ni namhpam hte tsa chyaru lu sha nangbam nna manghkang shabyin ai wa hpe lahkawn woi la mai ai lam ka da mu chye lu ai.

Jinghpaw mungdaw e sut nhprang htu sha ai ginra ni gaw Hugawng pa hte Hpakan ginra hta madung raitim, ndai matsun gaw Dapba (2) hte sha seng ai hpe chye lu ai.

Dai re majaw, Dapba (9) rai nga ai Hpakan ginra hta mung ndai matsun hpe jahkrat yang kaja ai lam Hpakan Amyusha Zinlum Hpung na Sara Lamawng La Tawng tsun ai re.

“Dap ba (9) de pyi n lawm ai gaw. Nye ningmu hku gaw hpakan Dapba (9) de mung galaw ging ai ngu shadu ai. Hpa majaw nga yang, anhte hpakan kaw e yawng gaw ramma ni kaw na hkawt hpyen lahkawn ai hkrit ai majaw kadai nlung wa jang she anhte masha yawng gaw yawm hkrai yawm wa ai hte myen sam ni sha lamu ga hte ahkaw ahkang yawng ka-up sha mat wa ai majaw le” nga nna Sara la mawng La Tawng tsun ai re.

Sinna Ginwang Ginjaw Rung a matsun laika

Ndai matsun gaw Sinna Ginwang Ginjaw uphkang rung a laksan matsun re nga tim, Kanan ni hpe Ginjaw uphkang Rung hte Ginwang Ginjaw Magam/Makan Dap rung yawng hpe mung shalai da ai lam chye lu ai.

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button