Shiga

Myen Hpyen Dap Bawsadi hte Dalaw Hpe Matut Da Ai Dabak Hka Mahkrai Nbungli Hte Sa Gap Jahten

Shwenyaung Pin hte Dalaw Mare lapran na Dabak Hka hpri mahkrai hpe Myen hpyen dap ni kaw na nbungli hte sa gap bun ai majaw, AA magam gun marai 2 hte KIA magam gun 1 asak si sum ai lam chye lu ai.

June praw 2 ya shana maga de hkying 6 daram hta, Myen hpyen Jet Fighter nbungli hte Shwenyaung Pin, Bawsardi mare hte Dalaw mare lapran hpe matut da ai  Dabak hka mahkrai hpe sa gap jahten ai hta, dai kaw lai wa hkrup ai Rahkaing hpyen la lahkawng hte dai kaw nga ai KIA magam gun langai asak si hkrum ai lam shawng lam magam gun ni tsun ai re.

“Ndai laman shani shagu ngu na nbungli pyen gayin taw nga ai, mana de gaw Jet Fighter nbungli hte gap bun ai, Shwenyaung Pin hte ndai Dalaw Bawsadi hpe matut da ai Dabak hka mahkrai hpe mung sa gap ma ai, dai kaw lai wa hkrup ai Rahkaing AA hpyen la lahkawng dai kaw nan si mat ai, ngut na dai kaw sin ai hpyen la langai mung si ai ga rai nga ai,” nga tsun dan ai re.

Waimaw Myen hpyen dap hpe htim gasat nga ai hta, KIA dap maga dai lam kaba hpe madung jai lang taw nga ai majaw, Myen hpyen dap maga ya na zawn mahkrai hpe yaw shada lam nga nga hte sa gap bun ai masa re lam, shawng lam magam gun ni tsun maram da ai re.

Dai shana nbungli hte sa gap bun ai hta, Shwenyaung Pin mare makau grup yin hta mung wa hkrat ai re lam chye lu ai.

Ndai laman KIA dap maga Myen hpyen dap hpe htim gasat ai lam n nga ai rai tim, Myen hpyen dap maga na gaw, shana shagu laknak kaba hte makau grup yin ni de gap shadam bun taw nga ai re.

Myen hpyen dap ni tat sum kau da ai, Shwenyaung Pin hte Dalaw mare grup yin ni de mung shani shagu nbungli sa du pyen gayin nga nna, shan hte n tsen n hten ai shara ni hta, laknak kaba jahkrat bun ai lam ni galaw taw nga ai re.

Ndai laman Waimaw makau grup yin hta majan byin ai lam n nga ai rai tim, Myen hpyen dap maga na hpyen n gun kaba ding yang jat bang taw nga ai lam, ginra masha ni tsun ai kaw na chye lu ai.

Waimaw Myen hpyen dap Hk.L.Y (58) dap na laknak kaba gap shadam bun ai lam ni a majaw, Waimaw Lamyang, Wuyan maga de na mung shawa dum nta hkru hten ai lam ni byin taw nga ai lam chye lu ai.

Related Articles

Back to top button