Shiga

Kutkai Ginwang Daw Hpaji Rung Wan Hkru

Mungmyit Sinli Kutkai mare lawk 4 na, Masat (1) lahta tsang jawng wang, Ginwang hpaji rung laika mazing da ai gawk hta, May praw 2 ya jahpawt jau hkying 5 daram ten wan hkru wa ai lam chye lu ai.

Hpaji rung wan hkru wa ai lam gaw, marai langai ngai sa nat na hkru wa ai masa rai tim gadai gara hku sa nat ai ngu hpe a tsawm tup hkrak n chye lu shi ai re.

Kutkai ginwang hpaji rung wan hkru ai hta, dai kaw zing da ai jawng lang arung arai laika maisau n kau hte hkuwat chying hka ni hkru hten wa nna, aten dep wan bai sat kau lu ai majaw, laja lana hkru hten ai lam n nga ai nga ginra masha ni KNG shiga de tsun ai re.

“Wan hkru hpang wa ai gade n na ai ten dai jawng wang kaw wunkat la taw ai Jawng sara saranum ni yawng jawm sat nna, bai sat kau lu ai, မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံး rai nga ai, dai kaw laika ni grai zing da ai, dai laika ni yawng hkru ma ai ga rai nga ai,” nga tsun dan ai re.

Ndai hpaji rung wan hkru hten ai lam hte seng nna,Balawng dap maga de na laknak lang wuhpung ni hpe n tsen n hten shadu taw ai lam ni nga taw ai re.

Dai shara gaw, Balawng dap ni aten hpring yu sin taw ai shara rai nna, laga mung shawa gadai mung sa shang nat na lam n nga ai nga, mung shawa maga de na ndai zawn matut tsun dan ai re.

“Dai shara kaw shan hte hpyenla ni nan sin ai shara re, gadai sa shang nat na lam n nga ai, shan hte na shan hte kaning rai na nat jahten ai kun n chye ai, dai hpe htaw ra le ra ni hpe hkan shadu taw nga ai,” nga tsun ai re.

Ya ten Kutkai mare kaba hpe Balawng dap up madu da ai rai nna, dai ning kaw na shan hte up madu da ai shara yawng hta Balawng Hpaji masing hte hpaw sharin sa mat na re lam chye lu ai.

Kutkai mare kaba hta dai ni June praw 3 kaw na hpraw 7 du hkra mying jahpawn hta mat na rai nna, June praw 10 ya shani kaw na jawng lung laika sharin sa mat sana re lam chye lu ai.

Ya ten Kutkai Galeng mare ni hta KIO asuya n pu hpaw sharin sa mat wa na hpaji jawng ni hpe Balawng TNLA dap maga hkum pat ai lam ni galaw nga ai re.

Related Articles

Back to top button