Shiga

Namhpakka Mare Hta Ma Marai (5) Laknak Si Hta Ginsup Ai Kaw Na Kapaw Hkala La

KIA htim gasat zing da ai Namhpakka Myen hpyen dap Hk.L.Y (123) Dap kata de ma marai 5 shang ginsup ai kaw na, laknak kaba si hta ginsup kapaw la ai majaw, marai 5 hte hkala hkrum wa ai lam chye lu ai.

May 12 ya shana maga hkying 4 daram hta, asak 15 ning npu ma kaji ni, dai dap kata de shingdu maga Waq Lawng hku lagu shang wa nna, dap kata kaw sa shang ginsup nga yang, hta kapaw la wa ai re nga, dai ginra na mung mare masha langai KNG shiga dap de tsun dan wa ai re.

“Hkying 4 ram hta Bawm ngoi ai nsen na ai, Ma ni dap kata de lagu shang na, majan ten laman na laknak ngam ni sa hta ginsum taw, dai kaw ma langai gaw, laknak kaba si hta ginsup hkra ai kaw kapaw wa ai, dai kaw ginsup nga ai marai 5 hte hkala hkrum wa ai, marai 3 hpe gaw Kutkai tsi rung de sa da ai,” nga tsun dan wa ai re.

Dap kata de shang na, sa ginsup ai ma marai 5 hta 3 hkala sawng wa nna, laga ngam ai 2 gaw, loi tsamai ai majaw, dum nta hta sha tsi tsi hkam la taw ai re lam chye lu ai.

Dai hkala hkrum ai ma ni gaw, Namhpakka Hopung lawk na, Shd Kyaw Min Hkwi asak 9 ning, Kyauk Kyin Hpar asak 12 ning, Shd Yan Tar Inn asak 12 ning, Shd San Myo Awng asak 15 ning, Shd Kyin Kum Ta asak 14 ning ni re lam chye lu ai.

KIA htim gasat zing da ai dai dap kata de n shang na matu hkum pat da ai rai tim, dai ma marai 5 gaw, dap shingdu maga hku na lagu shang na, sa shang ginsup taw ai ma ni re lam chye lu ai.

“Dai dap kata de gadai hpe mung shang na ahkang n jaw da ai, bawm jasan ai lam ni hpa mung rai n galaw shi ai, dai ma ni gaw gadai mung n mu ai ten shingdu maga hku na lagu shang ai majaw, byin mat ai rai nga ai, shan hte marai 6 re kaw na, langai gaw muk sa mari mat ai ten gan lawt mat ai rai nga ai,” nga matut tsun dan ai re.

Namhpakka mare hta lai wa sai shata hkan mung, Majan ten na laknak ngam ni hta kapaw la ai mabyin ni nga lai wa ai re hpe chye lu ai.

Namhpakka mare hta ya na zawn laknak ngam hte kapaw hkala la ai ndai kalang hte rai yang marai 8 du sai lam chye lu ai.

Namhpakka mare hta n’ta htinggaw 1000 jan nga ai mare kaba langai rai nna, dai mare hta, Jinghpaw, Sam, Miwa, Balawng, baw sang hkum hkra nga ai mare kaba langai rai nna, dai mare hpe lai wa sai February shata hta Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyendap htim gasat zing madu da lu ai rai nga ai.

Related Articles

Back to top button