Shiga

Myen Hpyen dap Rim Woi Mat Ai Mawhpawng Buga Nawku Hpung Magam Gun hte Jawng Sin Marai 5 hte Ya Ten Du Hkra Matut Mahkai Nlu

Maw Hpawng Mare kaw na rim wo mat ai Nawku hpung magam gun ni hpe, dai ni ten du hkra dat ya ai lam rai n nga shi ai sha n ga, gara kaw rim sharen da ai ngu hpe mung a tsawm tup hkrak n chye lu ai nga, Maw Hpawng Buga masha ni tsun ai re.

April 20 ya bat kru ya shana hkying 10 daram hta Maw Hpawng Buga Hkalup Hpung Nawku Jawng wang kata na Hpung Up Sara hte hpawn magam gun langai, Jawng sin langai, Kahtawlik Nawku jawng wang kaw na tara hkaw sara hte jawng sin yan, yawng marai 5 hpe sa rim woi mat ai re.

Nawku jawng wang kata na hpung woi ni hte jawng sin hpe sa rim woi mat ai lam hte seng nna, hpa majaw sa rim woi ngu hpe ya du hkra rai n chye shi ai nga, Maw Hpawng ginra masha langai KNG de ndai zawn tsun dan wa ai re.

“Hpa majaw rim ai ngu hpe hpa n chye ai, shana re nga yang Nawku jawng kaw mung gadai nau n nga sai, dai rim hkrum ai Sara ni gaw hpang shani Nawku hpawng na matu sa hkyen shajin ai ten rim hkrum ai rai nga ai, KBC kaw na hpung up hte tara hkaw sara jawng sin marai 3 rai nna, RC Kahtawlik Nawku jawng wang na tara hkaw sara langai hte jawng sin yawng marai 5 hpe rim woi mat ai re, hpa majaw ngu hpe gaw yawng mau taw ai ga rai nga ai,” nga tsun ai re.

Ya na zawn hpa mara mung n nga ai Nawku hpung magam gun ni hpe rim woi mat ai lam hte seng nna, nta masha ni myit tsang nga ai zawn, hpung masha yawng mung myit tsang nga ma ai re.

Ndai lam hte seng nna, simsa lam akyu galaw hpung  PCG ni hpang de garum hpyi da ai rai nna, PCG maga na mung gara kaw rim da ai ngu hpe a tsawm n tsun dan ai zawn, hkam hkam ja ja hte a tsawm sha tawn da ai nga na sha wa tsun ai lam ndai zawn matut tsun dan wa ai re.

“Ya hte shani Nbungli dap hta Shot Taik Dung hte gap hkrum na re nga mare masha n kau gaw tsun maram taw nga ma ai, dai gaw shadu ai she re, hpa majaw rim ai ngu hpe gadai mung n chye ai, lai wa sai ten lama ma nga yang shaga la na chye mayu ai hpe san la ma ai, rai tim ya na zawn Nawku hpung ningbaw magam gun ni hpe rim woi mat ai majaw yawng hkrit kajawng  taw nga ai,” nga matut tsun ai re.

Lai wa sai April 19 ya jahpawt hkying 10 daram hta Myitkyina nbungli pa hpe dingdung daw rawt malan hpung NBPDF dap ni kaw na Short Taik Dung hte sa gap bun wa ai re.

Dai shana maga de hkying 5 daram hta KIA Dung 11 ginra Myen hpyen Jet Fihter nbungli hte Bawm 7 lang sa gap bun wa ai re.

Shot Taik Dung hte gap hkrum ai hpang, April 20 ya shana Myitkyina Myen hpyen nbungli pa makau hta nga ai Maw Hpawng buga hpung na hpung magam gun ni hpe sa rim woi mat ai lam rai nga ai.

Ya na zawn Mawhpawng buga magam gun ni hpe mara kata sa rim wo mat ai lam hte seng nna, ginra masha ni dai shara hta matut nga na myit tsang taw nga ma ai re.

Related Articles

Back to top button