Shiga

Loi Je Mare Kaba Hta Myen Dawnghkawn Jahkrat Kau Nna, Asuya Rung Ni Hpe Hkan Pat

Loi Je mare hta Wunpawng Mungdan Shawnglawt Hpyendap KIA maga, Myen dawng hkawn yawng hkan shayu kau nna, Myusha dawng hkawn sa sharawt ai hte dai kaw nga ai Myen asuya rung ni hpe mung, zing madu da ai shara re lam, laika ni sa shakap wa ai hpe mu lu ai re.

Dai ni April praw 4 ya shani hpyen n-gun kaba hte yu wa nna, Loi Je pa hta nga ai Myen dawng hkawn yawng hpe shayu jahkrat nna, nkau shara ni hta Myusha dawng hkawn sharawt ai lam ni hpe galaw wa ai re.

Myen asuya rung shara ni hta mung, “Zing Da Sai Shara Ahkaw ahkang nlu ai kadai n shang lu na”, ngu ai Jinghpaw hte Myen laika hpan lahkawng hte hkan shakap wa ai re.

Ya ten Loi Je mare kata KIA dap maga shara yawng la da sai lam hte seng nna, Loi Je ginra masha langai KNG shiga dap de ndai zawn tsun dan wa ai re.

“Ya hte kaw na Shanglawt ni myo grup grup yin yin yawng nga taw sai, dai ni gaw n-gun kaba hte yu wa nna dai kaw nga ai Myen asuya rung ni yawng hpe hkan pat zing hkawm ai ga rai nga ai, nkau kaw dawng hkawn sharawt, nkau kaw mung n sharawt ai” nga tsun dan ai re.

Loi Je Myen Asuya Rung Hkan pat ai sumla

Lai wa sai March 28 ya shani Loi Je mare baw ntsa na Yaw Yung Bum Myen hpyen dap hpe htim gasat zing madu kau ai hpang Loi Je mare hpe bai gap gasat na hkyen wa ai ten, Miwa asuya maga Jarit mayan hta Majan n shabyin na matu dip n-gun jaw wa ai re.

Dai hpang Miwa asuya hte Shwe Li mare kaba hta hkrum jahta bawng ban wa ai lam nga ai hpe chye lu ai.

Ya ten Loi Je mare kata hta Myen hpyen dap naw nga taw ai rai nna, KIA dap maga up hkang sai ru grai n jahkrat shi ai lam Dukaba Nhpang Naw Bu Ndai zawn tsun dan wa ai re.

“Anhte lu tsun ai gaw Loi Je kaw Myen hpyen dap naw nga taw nga ai, balik dap ni mung Myen hpyen dap hte pawng nga mat ai, balik dap hpe gaw tawn kau da ai hpe anhte maga sa yu ai lam gaw galaw sai, အရပ်ဘက်ဝန်ထမ်း ni gaw shan hte ladat hte shan hte pru mat wa ai lam nga ai, rai tim anhte gaw Loi Je myo kata de e Uphkang sai ru jahkrat ai lam rai n galaw shi ai, Myen ni naw nga ai, mare makau hkan wa wa sa sa lam ni gaw galaw mai ai, rai tim tara shang hku na anhte maga Uphkang sai ru jahkrat ai lam rai n galaw ai,” nga tsun ai re.

Ya ten Sinpraw ginwang ginjaw na Myen hpyen dap shara kanoi yawng ngu na daram hpe KIA htim gasat zing madu da lu sai rai nna, Nmawk, Manmaw mare kaba makau ni hta hpyen masa matut shaja hkat taw nga ai re.

Related Articles

Back to top button