Shiga

Sah Maw Mare Hta Rim Hkrum Ai Nawku Hpung Magam Gun Ni Hte Mung Shawa Yawng Bai Lawt Pru Wa

Sah Maw mare hta rim hkrum ai Nawku hpung ningbaw Sara masum hte hpawn laga mung shawa yawng dai ni bai lawt pru wa sai re.

Nawku hpung Sara marai 3 hte hpawn, laga mung shawa ni hpe lai wa sai March 31 laban ya shana maga sa rim woi mat nna, Sah Maw Myen hpyen dap hta rim woi da ai hpe, PCG maga de na garum ya ai hte April praw 2 ya shana maga hkying 3 daram hta bai lawt pru wa sai lam, Sah Maw ginra masha ni KNG shiga dap de tsun dan wa ai re.

“PCG ni garum ya ai nga na tsun ai, dai ni yawng bai lawt pru wa sai,” nga tsun ai re.

Lai wa sai March 31 ya shani Sah Maw mare uphkang salang Tan Aung Kyi Nyut hpe mying n chye ai laknak lang wuhpung ni rim woi mat ai hpang, ya na zawn Buga Nawku hpung hkan na magam gun ni hpe mara kata hkan rim woi ai lam mung rai nga ai.

Dai hpung sara ni hpe rim woi mat wa ai hpang shani hta, Myen hpyen dap maga Sah Maw mare uphkang salang hpe hkan woi tam shangun wa ai lam chye lu ai.

Myen hpyen dap maga gaw Mare salang wa hpe dat ya ai hpang she ndai hpung sara ni hpe bai dat ya na re lam tsun wa ai nga, Sah maw mare masha ni tsun ai re.

Ya ten Sah Maw mare Salang lawt pru wa ai lam nga n nga hpe KNG kaw na a tsawm tup hkrak n chye lu ai re.

Sah Maw mare kata Myen hpyen dap maga hpyen lahkawn ai lam ni ding yang galaw nga ai hta, mare salang ni hpe atit anang hpyen lahkawn woi shangun ai majaw, ya na zawn mang hkang byin wa ai re nga, Sah Maw mare masha ni tsun maram nga ai re.

Related Articles

Back to top button