Majan ShigaShiga

Jam Ga Hte Da Law Lapran Na Hkang Lung Mahkrai Hpe Myen Hpyen Dap Kapaw Di

Waimaw Jam Ga hte deng 4 daram tsang ai, Hkang Lung Hka Mahkrai hpe Myen hpyen dap maga bawm kapaw di kau ai lam chye lu ai.

Dai mahkrai gaw, Jam Ga, Hkang Lung, Da Jang, Dalaw hkan na yi sun galaw ai mung shawa ni madung jai lang akyu jashawn taw ai mahkrai rai nna, ya na zawn Myen hpyen dap bawm kapaw di kau ya ai majaw, dai ginra na mung shawa ni yak hkak hkrum taw nga ai re.

“Ya kapaw di kau ai mahkrai gaw Jam Ga hte Da Jang lapran na rai nga ai, dai kaw na yu wa yang Da Law du ai, dai shara yawng gaw yi sun galaw sha ai hte langu sun ni hkrai rai nga ai, ya mahkrai daw mat yang gaw, yi sun galaw ai mung shawa ni hkawm sa hkawm wa yak mat ai ga rai nga ai.” nga tsun dan ai re.

Matut na rai tim, mani March 19 ya shani hta dai makau grup yin de htu shadut shang wa ai Myen hpyen hpung ni hpe KIA dap maga hkap shingla gasat ai hta, Myen hpyen dap maga sum machyi lam ni law wa ai nga ginra masha ni tsun dan ai re.

Myen hpyen dap maga de na gap dat ai laknak kaba si Sin Chyai company langu sun wang hta wa hkrat kapaw ai majaw, dai kaw na bungli galaw masha marai 3 asak si sum nna, dai company wang mung yawng hkru hten mat ai lam chye lu ai.

Ya ten Waimaw Jam Ga, Hparaw, Shwe Nyaung Pin dai mayan hta Myen hpyen dap hte KIA dap lapran hpyen masa shaja hkat taw nga nna, KIA dap maga na dai mahkrai hpe jai lang akyu jashawn taw nga ai majaw, kapaw di kau ya ai masa re lam, shawng lam magam gun ni tsun maram da ai re.

Related Articles

Back to top button