lamu gaShiga

Sinlum hte Mai Ja Yang Lapran Byen Wai Mare Hta Ga Sau Htu Nga Ai Lam Hpe Ginra Masha Ni Ninghkap Nga

Nmawk, Sinlum Bum ginra, Byenwoi mare mung shawa ni a hkai sun ni hta Ga Sau htu ai lam hpe jahkring kau ya na matu ginra masha ni hpyi shawn nga ma ai re.

Sinlum Bum, Byenwoi mung shawa htinggaw 20 daram Sau Gaw sun makau Lagat bum mayan hta sun madu ni hpe dai de n shang shangun ai sha, lam pat da nna, Ga Sau htu taw nga ai lam, dai ginra na mung shawa langai KNG shiga dap de tsun dan ai re.

“Ningnan daw gaw rawng n rawng chyam yu ai nga tsun ai, dai hku chyam yu ai kaw na ginra masha ni a hkai sun lamu ga ni hta Ga Sau grai pru na masa pru nga ai, ya lawan dik ai hku htu na matu hkyen nga ma ai, arai ni hpe mawdaw hte ding yang htaw sa taw nga ai, mung shawa ni myit n hkrum ai lapran kaw na htu taw nga ma ai, hpa jahkrup ai lam mung n nga ai, ya nga yang sun madu ni hpe mung n shang shangun mat sai nga,” tsun dan ai re.

Byenwai mare gaw, Sau Gaw hkai ai hte kan bau bungli madung shatai taw ai rai nna, Shanglawt dap Ga Sau htu ai hpe ninghkap ai rai yang, asak shimlam du hkra tsang ra ai majaw, ya ten dai ginra na mung mare masha ni hkrit tsang ra taw nga ai lam matut tsun ai.

Sinlum hte Mai Ja Yang lapran na Byenwai mung shawa ni a hkai sun lamu ga hta, Ga Sau htu taw nga ai lam hte seng nna, lai wa sai 2023 ning December 26 ya shani ginra masha marai 60 daram, KIO Sinpraw Ginwang Ginjaw Mai Ja Yang muklum hta, lit nga ai ni hte sa hkrum shaga ngut sai re.

Dai ten hta mung shawa ni n ra sharawng, ninghkap ai Ga Sau htu ai lam hpe KIO maga na mung, n htu na matu myit hkrum ai lam tsun wa ai nga ginra masha ni tsun ai re.

KIO maga ya na zawn Ga Sau n htu na lam hpe tsun dat ai majaw, ginra masha ni kabu aw law nna, January praw hta mare kata chyeju shakawn hpawng wa galaw ngut ai hpang, 2 ya na ai hpang ginra masha ni hpe dai sun wang de shang na ahkang n jaw ai hte, dai ni du hkra matut htu taw nga ding yang re lam chye lu ai.

Ya ten dai ginra de mare masha ni hpe tsep kawp n shang shangun nna, Ga Sau htu ai lam hpe galaw taw nga sai majaw, dai ginra na mung shawa ni a hkai sun lamu ga hten ma na hpe ginra masha ni myit tsang taw ai lam ndai zawn tsun ai re.

Ya hkai sun lamu ga n kau yawng hkra hten taw sai, nkau nga yang Sau Gaw sun yawng hten lawm mat sai, dai hten mat ai Sau Gaw hpun hti da nna, sum machyi manu jaw na nga na mung tsun taw ma ai, nkau yak hkak ai htinggaw langai lahkawng gaw sum machyi manu la na nga myit taw ai ni nga tim, mare masha law malawng gaw dai hpe n hkap la ai sha, tsep kawp jahkring kau ya na hpe sha ra sharawng taw nga ai” nga tsun ai re.

Ndai lam hte seng nna, Sinpraw ginwang ginajaw lit nga ai salang ni hpe matut mahkai sang shaga yu ai rai tim, matut mahkai n lu taw ai re.

Sinpraw ginwang ginjaw kata lai wa sai 2023 ning hta Ga Sau nhprang htu shaw ai lam hte seng na, Nawku hpung ningbaw ni woi awn ninghkap wa ai majaw, dai shara nkau hkan na Ga Sau htu ai lam hpe KIO maga jahkring kau ai re.

Ya ten KIA htim gasat zing madu da ai Manwin hte Kaihtik lapran hta Ga Sau bai htu na matu hkyen wa ai majaw, ginra masha ni ninghkap taw nga ai re.

Ndai Ga Sau htu ai lam hte seng na, Kahtawlik Nawku Hpung Manmaw Saradaw ginwang hte KBC Manmaw Ginwang Nawku hpung ni mung, ninghkap ndau laika shapraw da ai re.

Related Articles

Back to top button