Majan ShigaShiga

Hpakant Lam Hta Majan Matut Laja Nga

Hpakant Lam Lung Hpra mare makau Deng 6 shara hta Myen hpyen dap hte Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyendap KIA lapran majan laja lana gap gasat hkat taw nga ai re.

Namting dap shara hpe bai lu la hkra shakut taw nga ai Myen hpyen dap ni gaw, Lung Hkang kaw na Namting de yu wa ai Myen hpyen n-gun 80 daram lawm ai hpyen hpung ni hpe KIA dap maga hkap shing la gasat ai kaw na majan laja taw nga ai lam shawng lam magam gun langai KNG de ndai zawn tsun ai re.

“Lunghkang kaw na yu wa ai Myen hpyen hpung ni hpe hkap shingla gasat ai, mani mung gasat ai dai ni mung gasat ai, majan gaw laja taw ding yang re, nbungli hte mung wa gap ai” nga tsun ai re.

Lung Hkang kaw na pru wa ai Myen hpyen hpung ni hpe KIA dap maga February 11 ya shani kaw na hkap shingla gasat taw nga ai rai nna, dai hpawt manap hta mung Lunghpra mare makau grup yin hta majan matut laja taw nga ai re.

Dai Myen hpyen hpung ni hpe hkap shingla gasat ai hta February 11 ya shani Myen hpyen Dujum langai hte hpawn hpyen ma marai 20 daram si sum wa nna, laga marai 3 hpe mung jahkrung lu rim da ai lam nga ai nga, shawng lam hpyen shi sawk ni tsun da ai re.

February 10 ya shani hta mung, Nam Ya Myen hpyen dap kaw na gap dat ai laknak kaba si a majaw Mawdaw la langai asak si sum wa nna laga marai langai mung hkala hkrum wa ai re lam chye lu ai.

Ya ten Kamaing hte Hpakant mawdaw lam kaba pat da ai rai nna, shani shagu ngu na majan gap gasat hkat taw nga ai zawn, nbungli hte mung wa gap bun taw nga ai re..

Myen hpyen dap maga Namting dap hpe bai lu la hkra Hpakant maga de na hpyen n-gun 100 jan hte Nam Ya maga de na hpyen n-gun kaba hte matut htu shadut htim gasat taw nga nna, Hpakant Myen hpyen byuha dap hte Namya dap ni kaw na laknak kaba ni hte ding yang gap bun taw nga ai rai nga ai.

Hpakant lam mayan hta majan byin taw nga ai zawn, Lunghkang mare makau grup yin hta mung hpyen masa shaja hkat taw nga nna, mung shawa ni hkawm sa hkawm wa sadi na lam dai ginra na lit nga ai ni tsun da ai re.

Related Articles

Back to top button