lamu gaShiga

Mung Shawa Ninghkap Nga Ai Lapran Tanghpre hkashi mazup hta Jahtu Na Hkyen Nga

Tanghpre mare masha ni ninghkap nga ai lapran, Tanghpre hka shi zup ai mali hka kau hta jak kaba hte Ja htu na hkyen taw nga ai lam, ginra masha ni tsun ai re.

Tanghpre hka shi lwi zup ai mali hka kau hta, January 31 ya shani Wunpung Mungdan Shanglawt Asuya a ahkang hte ndai laman kaw na ja htu hpang na matu hkyen taw sai nga ai dai ginra na amyu shayi langai KNG de tsun ai re.

“Dai ginra hta Tanghpre hkashi ngu ai nga ai majaw Tanghpre mare ngu ai byin wa ai re, ya dai shara hta ja htu sha na hkyen taw sai, ginra masha ni gade ninghkap tim n lu ai Shanglawt Asuya a ahkaw ahkang hte re nga tsun ai, dai shara hta ja htu na hpe tsep kawp n ra ai,” nga tsun ai re.

Dai shara gaw labau shang shara re majaw, n jahten n shaza ai sha a tsawm matut hkang zing mayu ai majaw, ya na zawn ning hkap ai re lam matut tsun ai.

Ja htu lauban ni kaw na dai shara hta ja htu na matu lai wa sai 2023 ning October shata hta KIA Dung 11 de ahkang hpyi tang shawn da ai hpe, KIA maga mung shawa ni myit hkrum ai rai yang htu mu, ngu ahkang jaw da ai lam ginra masha ni tsun ai rai tim, KIA maga san shateng lu ai lam n nga ai re.

Dai shara hta Ja Htu ahkang lu na matu Ja Htu lauban ni gaw mare salang nkau hpe hpā nna, mung shawa ni a lata masat hkan htu la ai hpe, Shanglawt Asuya hpang de sa tang madun hpyi shawn la wa ai re nga ginra masha ni tsun ai re.

Dai zawn mung mare masha ni a lata masat hpe má jā htu shangun nna, dai ta masat hpe mung shawa ni myit hkrum ai nga KIA de wa madun nna, ja htu ahkang hpyi la ai re nga matut tsun ai re.

Ndai lam hte seng nna, lai wa shata ni hta, Mare Salang, Nawku Hpung ningbaw hte ja htu lauban ni 2 lang hkrum jahta ai lam galaw wa sai rai tim, mung shawa nsen madat ya ai lam n nga ai hte shan hte ra ai hku na sha matut galaw taw nga ai lam chye lu ai.

Ya ten dai shara hta KIA ahkang hte nga nna, ja htu na matu arung arai ni jahkrat hpang taw sai lam chye lu ai.

Related Articles

Back to top button