Shiga

Mungmyit Mare Mungshawa Ni Hprawng Yen Lu Hkra Majan Gan Shazim

Lahta Sammung Mungmyit mare majan kata mung shawa si hkala lam law wa ai majaw, mung shawa ni yawng pru lu hkra ndai laman majan gan jahkring da ya ai lam chye lu ai.

Mungmyit mare kaba majan hta Myen hpyen dap maga nbungli hte mung shawa ni nga ai mare kata gat wang ni hta wa sharut bun ai majaw mung shawa si hkala law wa ai re lam, dai ginra na mung shawa langai KNG de ndai zawn tsun dan wa ai re.

“Lai wa sai ten shani shagu ngu na majan laja ai, Myen hpyen dap maga nbungli laknak kaba ni hte shani shana wa sharut bun ai majaw, mung shawa ni si hkala lam law wa ai, dai majaw ndai lahkawng masum ya majan gan jahkring da na, mung shawa ni yawng lawan hprawng yen na matu tsun ndau da ma ai,” nga tsun dan wa ai re.

Mungmyit mare kaba hta dap jung tawn ai Balik dap hte kaga dap shara kaji nkau hpe pawng hpawm dap maga htim gasat zing da lu sai rai nna, Myen hpyen dap maga nbungli laknak kaba ni hte  mung shawa ni nga ai muklum, gat wang ni de gap shadam bun nna, mung shawa si hkala lam ni mung law taw ai re.

Laknak kaba a majaw, asak si hkrum ai mung shawa ni a moi mang hte Myen hpyen moi mang ni hpe dai ginra na myit su kanu kawa ni tinang dang di dang dep ai daram lup makoi ya taw ai lam chye lu ai.

January 23 ya shani du hkra rai yang muklum kata na moi mang 40 jan hpe lup makoi sai lam dai ginra na mung shawa ni tsun ai re.

Mungmyit mare kaba hpe KIA woi awn ai hte PDF pawng hpawm dap ni January 18 ya shani kaw na htim gasat hpang wa ai hta majan laja lana byin wa ai hta Myen hpyen nbungli bawm a majaw, Mare buga dum nta htam 4 kaw na htam 3 daram yawng hten mat sai re.

Mungmyit balik dap hpe htim gasat ai hta mung, Hkyuk kaw sharen da ai bawng masha marai 40 daram mung dai shara hta nan si ai lam nga ai nga tsun ai rai tim, KNG kaw na laksan shateng lu ai lam n nga ai re.

Ya ten Mungmyit mare hta majan gap hkat ai lam hpe gan jahkring da ya nna, mung shawa ni yawng mare kata na lawan pru na matu tsun ndau da ai ten mung rai nga ai.

Related Articles

Back to top button