Shiga

Hpakant Byuha Kawng Na Laknak Kaba Ding Yang Gap Bun

Majan byin ai lam n nga tim, Hpakant Byuha kawng Myen hpyen dap kaw na laknak kaba gap shadam bun nga ai majaw, hpyen yen mung shawa ni hkrit tsang nna, tinang mare buga de rai n-gwi n htang wa shi ai re.

January 17 ya shana hta mung Hpakant Byuha kawng na laknak kaba matut gap shadam bun taw ai nga  dai ginra na mung shawa ni KNG shiga dap de tsun ai re.

“Ndai laman gaw shana shagu ngu na laknak kaba gap taw ma ai, mana mung Lung Hkang maga de wa hkrat ai, Gwihka maga de mung jahkring hkring naw gap bun taw nga ai, ya hte Gwi Hka hpe sa htim gap gasat ai kaw na shana shagu gap taw ai ga rai nga ai,” nga tsun dan ai re.

Ndai shata praw kaw na, Gwi Hka mare Myen hpyen dap hpe KIA PDF pawng hpawm dap ni sa htim gap gasat wa ai hpang, dai ginra de na mung shawa 3000 jan ya ten Seng Tawng, Maw Shan mare ni hta wa du hprawng yen taw nga nna, dai ni a matu garum ningtum ra gadawn taw nga ai lam hpyen yen ni hpe yu lakawn taw ai ni kaw na chye lu ai.

Hpyen yen dabang de du wa ai mung shawa n kau tinang man ang ai shara de bai nhtang wa mat sai rai tim, yak hkak ai ginra masha law malawng gaw, hpyen yen dabang ni hta naw nga taw nna, malu masha hte hpun nba tsi mawan garum ningtum ra taw nga ai re.

January praw 6 ya jahpawt Gwi Hka Myen hpyen dap hpe KIA dap ni sa htim gap gasat wa ai kaw na, Gwihka, Maka pin, Taw Maw, Maw Lakin, Seng Awng mare hkan na mung shawa ni, Maw Shan hpungkyi jawng hte Seng Tawng nawku jawng ni hta wa du hprawng yen wa ai rai nga ai.

Gwi Hka mare de ya ten lahkawng maga hpyen masa matut shaja hkat taw nga nna, mung mare masha ni gadai rai n gwi n htang wa shi ai mung rai nga ai.

Related Articles

Back to top button