Shiga

Hpyenyen ni machyu nga ai hpungkyi jawng wan hkru

Sagaing Hummalin ginwang, Nah Maw mare na Hpyen yen mung shawa marai 300 jan nga ai hpungkyi jawng wan hkru mat ai hta, hpungkyi langai mung si lawm mat ai lam, chye lu ai.

Hummalin ginwang Naung Po Awng mare lahta, Nah Maw mare hpungkyi jawng langai December 21 ya jahpawt jau hkying 2 daram hta wan hkru ai majaw, hpyen yen mung shawa ni yak hkak taw nga ai lam, ginra masha langai KNG de ndai zawn tsun dan ai re.

“Masha yawng yup pyaw taw nga ai ten hkru wa ai ga rai nga ai, wan grai grung wa yang she yawng dum kajawng rawt wa yang gaw, yawng hkru taw sai gaw, dai wan hkru ai hta hpungkyi ma langai mung lawm mat ai,” nga tsun dan ai re.

Dai wan hkru ai hta, asak 8 ning re hpungkyi ma langai mung si lawm mat ai lam chye lu ai.

Gara kaw na hkru hpang wa ai ngu hpe a tsawm tup hkrak n chye ai rai tim, shat gawk wan kaw na hkru wa ai masa re lam tsun maram da ma ai re.

Ya hkru mat ai hpungkyi jawng gaw, hpyen yen mung shawa ni machyu shingbyi ai gawknu kaba re majaw, dai hpungkyi jawng nta hpe lawan bai lu gaw gap la na, matu garum ningtum ra taw nga ai hpe chye lu ai re.

Related Articles

Back to top button