Shiga

Hummalin Ginra Masha Nkau hpe Htawt Sit na matu SNA Matsun

Jinghpaw-Sagaing jarit, Hummalin lahta, Uru hka kau mayan hta nga ai mare kahtawng ni yawng hpe ndai laman lawan htawt sit na lam, Sam Hkyeng rawt malan dap SNA matsun da ai nga, ginra masha ni tsun ai re.

November 18 ya shani kaw na, Hummalin ginwang, Naung Poo Aung mare lahta Uru hka kau mayan na Nan Taw, Man Hke, Mai Kai mare kahtawng ni hpe lawan htawt sit na matu matsun da ai nga, Hummalin ginra masha langai KNG de ndai zawn tsun dan ai re.

“Ya htawt sit shangun ai mare ni kaw nan gaw, Sam Hkyeng Hpyen dap n nga ai, dai hte gade n tsan Tet Ke Taung ngu ai shara hta hpyen dap kaba hpaw da nna, hpyen wunkat ni jaw taw ai shara gaw nga ai,  ya n kau gaw htawt sai, n kau gaw htawt sit hkawm na matu yak hkak ai ni mung nga ai,” nga tsun dan ai re.

Nkau Humalin de htawt sit ai zawn, nkau Hpakant maga de hprawng yen ai ni mung nga taw sai lam chye lu ai.

Dai ginra hta ya ten, Sam hkyeng SNA dap hte Myen hpyen dap pawng hpawm hpung ni hte ginra daju PDF dap ni hpyen masa shaja hkat taw nga ai lam ginra masha ni matut tsun dan ai.

Mung mare masha ni hpe htawt sit yen shangun taw nga ai mare gaw, Hummalin hte Deng 20 daram tsan ai shara rai nna, dai ginra hta nta hting gaw 100 jan nga ai mare kahtawng re lam chye lu ai.

Lai wa sai November praw hta Sezin mare makau hta dap jung nga ai Myen hpyen dap hte SNA dap shara hpe KIA PDF pawng hpawm dap ni sa htim gasat jahten wa ai re.

Related Articles

Back to top button