Shiga

Njang Yang Myen Hpyendap, Myitkyina de Htingnut

Mali Nmai Walawng, Njang Yang ginwang hta dap jung tawn ai Myen hpyen hpung ni, Majan byin ai lam n nga ai raitim, Myitkyina de yawng hting nut mat sai nga, dai ginra mung shawa ni kaw nna chye lu ai.

November 20 ya shana maga, hkying 3 daram aten, N Jang Yang mare hta dap jung tawn ai Myen hpyen dap Hk.L.Y (40) dap hte Balik dap ni, Zup Mai Yang Deng (16) mare, Gwi Htau mare hta dap jung tawn ai Myen hpyen hpung ni yawng Myitkyina de Mawdaw kaba 5 hte yu mat wa ai nga, ginra masha langai KNG shiga dap de ndai zawn tsun dan ai re.

“Ya Njang Yang mare kaw Myen hpen la gadai n nga sai, yawng yu mat sai mana de hkying 5 daram kaw Gwihtau mare kaw du ai nga na ai, hpa majaw yu mat ai kun n chye ai, majan mung n byin ai re mi, shim lam na matu hkrit tsang sam ai,” nga tsun ai re.

Gwihtau kaw na yu wa ai Myen hpyen hpung ni November 21 ya shani Myitkyina Tang Hpre mare hta Jaw masat buga shara ni hta wa nga hkawm taw ai lam ginra masha ni tsun ai re.

Myen hpyen dap ni kaw na dai zawn mare kata hte Jaw Bum ni hkan wa nga hkawm ai majaw, mung mare masha ni hkrit kajawng wa ai lam nga ai nga ginra masha ni matut tsun dan ai re.

Njang Yang ginra hta majan byin ai lam n nga ai rai tim, Myen hpyen dap maga ndai zawn hting nut mat ai lam hte seng nna, KIA shiga dap lithkam Dukaba Nhpang Naw Bu hpe san shaga yu yang, shi hku nna mung ndai lam hpe a tsawm tup hkrak rai n chye shi nga sha tsun wa ai re.

Njang Yang mare gaw, KIA Dapba 1, ginra hte ni kahtep dik htum ai dap shara rai nna, dai ginra na Ja Maw ginra hta hkawn kang hta sha taw nga ai dap shara re lam mung chye lu ai.

Related Articles

Back to top button