Shiga

Yeshin Uphkang Salang Gap Sat Hkrum

Mogaung ginwang, Yeshin mare uphkang salang, sinat hte gap sat hkrum ai lam, ginra masha ni kaw nna chye lu ai.

October praw 5 ya shana hkying 7 daram aten, Sanpali mare hte Ywar Thit  mare lapran na hpungkyi jawng hte shi n ta shawng kaw tsap nga ai ten, mying n chye ai laknak lang hpung ni kaw nna, masum lang sinat hte gap kau da ai nga, Mogaung ginra masha ni KNG shiga dap de tsun dan ai re.

“Shi n ta shawng kaw sinat n sen masum lang na dat ai, dai majaw shi kasha pru yu yang shi kawa galau taw nga ai hpe mu ai majaw, kalang ta mawdaw hte Mogaung tsi rung de htaw lagat ai, lam n tsa kaw sha si mat ai,” nga tsun dan ai re.

Dai gap sat hkrum ai wa gaw, Mogaung Ye Shin mare uphkang salang, asak 55 ning re U Hla Htun mying ai wa re lam chye lu ai.

Ya na zawn gap sat kau da ai lam hte seng nna gadai gara wuhpung maga na re ngu hpe nchye lu ai re.

Ye Shin mare gaw Mogaung muklum hte deng 4 daram sha tsan ai mare kahtawng re lam chye lu ai.

Mogaung muklum hta lai wa sai August shata kaw na, Myen hpyen hpung ni, n tsen n hten ai mung mare masha ni hpe rim ahkyak la ai lam ni ding yang galaw nga ai re.

Related Articles

Back to top button