Majan ShigaShiga

KIO Ginjaw Makau Majan Matut Byin

Myitkyina Manmaw lam kaba n tsa, Namsan yang makau Awng Ja Myen hpyen dap hpe KIA dap ni dai hpawt manap jau hkying 7:30 daram aten hta sa htim gap gasat wa ai lam chye lu ai.

Awng Ja Myen hpyen dap hpe KIA dap maga de na, laknak kaba drone ni hte shawng sa htim gap gasat ai rai nna, Myen hpyen dap maga de na mung laknak kaba ni hte matut gap gasat wa ai lam chye lu ai.

Dai sa htim gap gasat ai hta, lahkawng maga hkying hkum mi jan gap gasat wa ai hpang, laknak kaba ni hte matut gap bun hkat ai lam ni nga ai lam, shawng lam magam gun langai KNG shiga dap de tsun dan ai re.

“Awng Ja Myen hpyen dap post hpe sa gap ai rai nga ai, dai shara gaw shawoi Hpyenla Balik yawng dai kaw dung na lam lai ai ni hpe gumhpraw hta sha ai rai nga ai. dai hpawt gaw lahkawng maga laknak kaba hte tsawm ra gap hkat ai ga rai nga ai.” nga tsun dan ai re.

Dai na maga hkying 3:00 daram aten hta mung, Hka Ya bum hta dung ai Myen hpyen dap ni kaw na, Laiza makau grup yin de laknak kaba gap shadam bun ai re lam chye lu ai.

September (16) ya shani Awng Ja kaw na Myen hpyendap langai hpe KIA hpyen hpung ni kawn gasat zing la lu ai hpang KIA hpyen hpung ni kawn ya Myen hpyen ni jawm kahkyin nga ai Myen hpyendap hpe matut gasat nga dinyang re hpe mung chye lu ai.

Related Articles

Back to top button