Shiga

Hkala Kadawng Majan hta Myen Hpyendap Sum Machyi

Namsan hpyen man de lung wa ai Myen hpyen mawdaw ni hpe, Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyen dap KIA, Hkala kadawng kaw hkap gasat ai hta, Myen hpyen dap maga sum machyi lam law taw ai nga, dai ginra na mung mung shawa ni KNG shiga dap de tsun dan ai re.

Ndai September shata praw kaw na Dawhpum Yang Myen hpyen dap Hk.L.Y (142) hta du nga ai Myen hpyen mawdaw 25 gaw, September praw 9 ya shani Dawhpum Yang kaw na, Namsan maga de lai lung wa ai hpe, KIA dap maga Hkala kadawng hta hkap shingla gasat taw nga ai re lam, dai ginra na salang langai KNG shiga dap de n dai zawn tsun ai re.

“Ya lung wa ai mawdaw ni hta, 3 gaw tsep kawp hkru hten mat sai ga rai nga ai, dai kaw hkap shingla gasat hkrum ai mawdaw law malawng gaw hten taw sai, hten na naw gawt mai ai mawdaw n kau hpe Dawhpum Yang Myen hpyen dap de bai gau n htang wa ma ai, dap kata pru pru shang shang rai grai kyin nga ma ai, mana de htaw wa ai kaw si hkala ai ni mung lawm ai nga na ai. gade re gaw n chye ai.” nga tsun dan ai re.

Hkala kadawng hta hkap shingla gasat hkrum ai majaw, si hkala ai masha hte mawdaw n kau  hpe Dawhpum Yang Myen hpyen dap de bai wa htaw nhtang sa da ai lam nga ai hpe chye lu ai.

Dawhpum yang kaw na lung wa ai Myen hpyen mawdaw 20 jan gaw ya ten Hkala kadawng kaw na n lu lai lung ai sha, dai shara kaw matut pat hkrum taw nga ai re lam chye lu ai.

Dai zawn Myen hpyen mawdaw yan lung wa lu na matu, Hangkai Bum, Bumre Bum hta dung ai Myen hpyen dap ni kaw na, mawdaw lam makau grup yin shara shagu de laknak kaba ding yang gap bun nga ai re lam matut chye lu ai.

Dai Myen hpyen mawdaw hpung ni gaw, September praw 9 ya shani Dawhpum Yang mare kaw na pru wa ai rai nna, dai pru wa ai shani kaw na hkap gap gasat hkrum ai gaw, dai ni hte rai yang, n htoi 3 ya du sai lam chye lu ai.

Mandalay kaw na htaw lung wa ai laknak machyu pala hte malu masha ni hpe, Nasan hpyen man maga de bai htaw ginlen shalai ai hta, ya na zawn lam lapran hkap shingla gasat hkrum taw nga ai lam rai nga ai.

Related Articles

Back to top button