Majan ShigaShiga

Myitkyina-Manmaw Lam Shara 2 hta Majan Byin

Myitkyina-Manmaw lam kaba n tsa, shara lahkawng hta, September praw 4 ya shani shara lahkawng hta majan byin ai lam chye lu ai.

Jahpawt daw Katsu maga de na shamu lung wa ai Myen hpyen dap ni hpe KIA dap ni Sama lam numshe makau hta hkap gasat dat ai hpang, Katsu kaw dap jung ai Myen hpyen dap kaw nna Kagam bun maga de laknak kaba gap shadam bun wa ai lam chye lu ai.

Shana maga de gaw Madi Yang mare makau grup yin de shamu shamawt hkawm wa ai Myen hpyen hpung ni hte shingla gap gasat hkat nna, Hkaya bum kaw na laknak kaba ni hte gap bun wa ai lam matut chye lu ai.

“Ndai de gaw ding yang dai hku re ga rai nga ai. gap dat hkring dat rai la sin yu hkat taw ai ga rai nga ai. dai ni mung Japu hte ning madi yang maga de gap hkat ai ga rai nga ai. Hkaya bum kaw na gaw laknak kaba ding yang gap bun taw ai ga rai nga ai, shani shagu ngu na ram.” nga shawng lam magam gun langai KNG de tsun dan ai re.

Mungmyit Sinli, Nam – Um mare shingdu Baknoi bum maga de mung, dai hpawt manap hkying 7 daram aten kaw na, KIA Dung 9 hte Myen hpyen dap ni lapran majan laja lana gap gasat hkat wa ai lam chye lu ai.

Dai ginra hta chyinglau shamu shamawt taw nga ai Myen hpyen dap hpe Layang kawng mayan hta hkap shingla gasat dat ai hpang, dai ginra hta majan laja lana gap gasat wa ai hta Namhpakka Myen hpyen dap hte 105 Mile Myen hpyen dap kaw na laknak kaba gap garum wa ai lam chye lu ai re.

Related Articles

Back to top button