Shiga

Balik Dap Magam Gun Ni Hpe Hpyendap De Htawt Na Matu Matsun

Myen hpyen dap hte Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyen dap KIA lapran, Jinghpaw mung hte Mungmyit Sinli shara shagu ngu na majan byin ai majaw, Myen Hpyen Balik magam gun ni hpe, Balik dap kata n nga ai sha, Hpyen dap kata wa nga na lam, matsun tawn ai hpe chye lu ai.

Lai wa sai July 16 ya shani hta, Daw Hpum Yang mare Balik dap hta nga ai, magam gun ni yawng Hpyen Dap de wa htawt sit nga na hte, magam gun ni a dum nta masha yawng, Manmaw de lawan htawt sit na matu, Dawhpum Yang Myen hpyen dap Hk-L-Y 142 dap na dap up wa matsun ai nga, dai ginra na mung shawa ni kaw na chye lu ai.

“Ndai laman Laiza makau grup yin de majan laja wa ai re nga yang gaw shan hte mung she n hkrit wa i? dai majaw balik magam gun ni hpe hpyen dap de htawt sit la nna, n ta masha ni hpe gaw, Manmaw de hprawng yen shangun ai lam na lu ai le” nga Daw Hpum Yang na mung shawa langai KNG de tsun dan ai re.

Photo -  Daw Hpum Yang
Photo – Daw Hpum Yang

Dai zawn sha, Shwegu mare kata na Balik dap hpe PDF ni kaw na Drone hte Bawm sa jahkrat bun ya ai hpang kaw na, dai Balik wang hta shana gadai n gwi yup mat ai majaw, Hpyen dap wang de htawt sit yup mat ai lam chye lu ai.

“Shana dai balik dap wang kaw gadai n nga ma ai, Hkyawk kaw bang da ai Bawng masha ni hkrai re. Hpang jahpawt rung hpaw ten rai yang hpyen dap kawng de na yu wa wa rai ma ai, Balik hking pyi n gwi hpun mat masai” nga Shwegu ginra na mung shawa langai KNG de Myen ga hku na tsun dan wa ai re.

Shwegu Myen hpyen balik dap hpe lai wa sai ten hta mung, KIA hte PDF dap ni pawng hpawm nna sa htim gap gasat wa sai re.

Related Articles

Back to top button