Shiga

Mungshawa Ni A Mati Hpe Shanglawt Salang Nkau Rim Zing La Kau Ya

Kuthkai ginwang, Namgut mare hta, Mati dut mari lam galaw nga ai mung shawa ni a Mati hpe Shanglawt uphkang salang nkau, hkap rim la kau ya ai lam chye lu ai.

Lai wa sai July 16 ya shani, Namgut mare makau, Nanoi Pa hta Mati hkan mari hkawm nga ai Kanu kana langai a, Mati htinga 2 kaw nna, htinga kaba langai hpe Shanglawt dap n tsa matsun nga nna, sa rim la kau ya ai lam, rim hkrum ai Kanu kana langai KNG hpe ndai zawn tsun dan ai re.

“Anhte matsan shayen rai na, masha ni kaw na gumhpraw Sen arang hkoi lang nna, sip mari dut ai wa, Shanglawt Salang ni rim kau ya ai, rim kau ya ai mati Sen 4 ram na nga ai. Anhte gaw simai gumhpraw sha rai tim jaw na ngu tsun tim, Mati nan rim la kau ya ai” nga tsun ai re.

Dai sa rim ai hta, KIO magam gun marai 6 lawm ai rai nna, Mati tam ai wa hpe mung adup kau da ai lam chye lu ai.

Ndai zawn n tara rim zing ri hkrum ai lam hte seng na, seng ang ai Shanglawt asuya tsang hte tsang shawk mat wa na lam matut tsun ai re.

Dai ginra hta Mati joi mi 43,000 Ks hte mari nna, 46,000 Ks the sha bai dut sha lu ai lam chye lu ai re.

Shanglawt asuya gaw mati hpaga ga ai ni kaw nna, marai 1 mi gumhpraw sen 5 hpra hkawn hta ai lam ni mung nga ai hpe matut chye lu ai.

N dai lam hte seng nna, KIO lit nga ai salang langai hpe KNG kaw na san shaga yu yang, masat da ai gai wang kata mati n tam na matu tsun da ai kaw, sa tam ai majaw a hkyak la ai nga nna ya na zawn tsun wa ai re.

“ Anhte Dap makau grup yin hta jasam ni hpe n sa tam shangun ai rai nga ai, lai wa sai shaning hkan mung n dai hkan de gadai mung n sa na matu tsun da ai shara rai nga ai. Ya ten gaw masa ma bai shuk re majaw gadai hpe mung nsa shangun ai re” nga tsun ai re.

Shanglawt asuya kaw mna gara shara hta Mati n tam lu na nga nna masat da ya ai lam mung n nga ai zawn, dai sa rim la ai Mati yawng hpe mung bai dut sha kau ya ai lam chye lu ai.

Kuthkai mayan hta, Mati tam dut nna kan bau bungli galaw nga ai Mung mare masha ni kaw na, Mati rim la kau ya ai mabyin 2 lang byin wa sai re.

Related Articles

Back to top button