Shiga

Hkrunlam Yak Ai Majaw, Nogmung Hte Hkawng Lang Hpu Gunrai Manu Rawt

Putao-Nogmung mawdaw lam, ga gyi pat mat ai bat hku na wa sai majaw, dai ginra de gunrai manu grai rawt taw nga ai re.

Rat Baw mare hte Kasan Dan mare lapran hta Pe 100 daram mawdaw lam ga gyi hkrat mat nna, Mahkrai kaji ni daw mat ai majaw, gunrai htaw Modo ni jahkring da ra ai lam Nogmung ginra, hpawmi langai KNG hpe tsun ai re.

“Modo n lu lai wa ai majaw, arung arai ni nnga wa nna, kunrai manu ni grai rawt wa ai. Sha sau joi mi mun langai jan mat sai. N-gu ni mung mun 9 kaw na Sen 1 du wa sai. Dai pyi buri hpring nre ai” nga nna tsun ai.

Nogmung hte Hkawng Lang Hpu ginra ni gaw yi sun galaw sha nmai ai katsi ai bum ga re majaw, ginra masha ni gaw Miwa mung de dut sha mai ai tsi lap ni hpe tam nna kan bau taw ai re.

Bai nna dai ginra ni gaw, Jinghpaw mung kata hkawmsa hkawmwa lam yak dik ai ginra rai nna, shaning shagu yi nam ta kaw lam ga gyi pat ai majaw, gunrai manu rawt ai lam, ginra masha ni hkawmsa hkawmwa yakhkak ai lam, ding yang byin nga ai re.

Related Articles

Back to top button