Shiga

N’BUNG LARU MAJAW HPYEN YEN MUNGSHAWA NI GARUM N’TUM RA NGA AI LAM

Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya KIO Uphkang ginra, Miwa mung jarit mayan hta nga ai hpyen yen Dabang  4 kaw Mocha nbung laru hpyen hkrum hkra ai majaw, htenza mat ai dum n’ta ni hpe bai gawgap la Lu na matu garum n’tum ra nga ai lam hpe hpyen yen mungshawa ni kaw na chye lu ai.

Lai wa sai May 14 ya shana hkying 9 a ten ram hta Sadung Ginwang kata Miwa Mung jarit mayan hta nga ai hpyen yen dabang ni rai nga ai Maga Yang, Sha-it Yang, Hkau Shau, Pajau hpyen yen dabang mali kaw Mocha nbung laru hpyen hkrum hkra ai lam nga nna, hpyen yen mungshawa ni a dum n’ta yawng 50 jan htenza mat ai lam, Maga Yang hpyen yen dabang na lit nga ai Salang langai, KNG hpe ya na zawn tsun dan ai re.

“Nbung laru grai kaba wa ai majaw, dum n’ta ni nbung kaw pyen lawm mat ai hte dum n’ta ni galau mat ai ni mung nga ai. N’gaw ni mung nbung kaw pyen mat nna, shat gawk, nam dum ni mung nbung kaw yawng pyen lawm mat, Hkying hkum 2 jan 3 ram na hkra nbung bung nga ai. Ndai Maga Yang hpyen yen dabang a makau grup yin kaw gaw bum ni yawng shing grup da ai majaw, nbung laru shang wa yang n bung lawan bai n zim ai lam ni byin ai. Nbung laru ndai ram kaba ai hpe n hkrum yu ai majaw, hpyen yen mungshawa ni mung hkrit tsang mat ai lam ni mung nga ai re”nga na tsun ai.

Nbung laru majaw Maga Yang hpyen yen dabang gaw sawng dik dum nta hting gaw 18 hten za mat nna, kaga hpyen yen dabang kaw na dum n’ta nkau hte ma shalet Jawng ni htenza mat ai lam ni nga ai hpe chye lu ai.

Masha hkala nba ai lam ni n nga ai raitim, htenza mat ai hpyen yen dabang 4 na dum n’ta ni hpe bai gaw gap gram la na matu mayak mahkak ni nga ai hpe matut sagawn chye lu ai re.

Dai hpyen yen dabang 4  hta Waimaw ginwang kata na mare gahtawng 20 na mung shawa marai 2000 jan koi yen taw nga ai re.

May 12 ya shani kaw na du shang wa ai Mocha nbung laru a majaw, Myen mung kata na Mungshawa hkala nba yawng marai 18 tup nga sai lam NUG Asuya a May 5 ya shani ndau da ai ndau laika kaw na chye lu ai.

Related Articles

Back to top button